+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

   Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta  državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

  1. STRUČNI SAVJETNIK ZA ANALITIČKE POSLOVE I PLANIRANJE U ODSJEKU PLANSKO-ANALITIČKIH POSLOVA I ODNOSA S JAVNOŠĆU- 1 (jedan) izvršitelj

 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

Vrši analizu dostavljenih statističkih podataka, analitičko-informacijskih materijala od strane Uprave policije i ustrojbenih jedinica Ministarstva i na temelju istih sačinjava analitičko-informativne materijale iz pojedinih oblasti rada  Ministarstva, te predlaže izradu obrazaca za kvalitetnije i potpunije prikupljanje statističkih podataka; radi složene analize, procjene i informacije iz djelokruga rada Ministarstva,objedinjava planove rada  i izvješće o radu Uprave policije i ustrojbenih jedinica, te sačinjava radnu verziju prijedloga Programa rada i izvješća o radu Ministarstva u cilju postupanja svih subjekata po jedinstvenim metodološkim pravilima prilikom izrade programa i izvješća o radu, te drugih analitičko-informativnih materijala i izvješća; sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada  Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka, u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to: 

- VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova),  drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravne struke, kriminalističke struke, ekonomske struke,filozofski ili fakultet političkih znanosti,

- tri godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika. 

Prijava kandidata na natječaj:

  1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
  2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za: 

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“ 

NE  OTVARATI 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2.  ovog natječaja neće biti razmatrane.

     

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.