+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

-Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke 

  1. STRUČNI SURADNIKA ZA JAVNE NABAVE U SEKTORU POTPORE- 1 (jedan) izvršitelj

 Radno mjesto se popunjava na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta 

Opis poslova:

Izrađuje godišnji plan javnih nabavki, sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava, priprema i provodi procedure javnih nabava roba, usluga i radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama i pod zakonskim propisima. Vrši istraživanje tržišta, pomaže povjerenstvu za nabave pri korespodenciji s ponuđačima, dostavlja tendersku dokumentaciju na način propisan za konkretni postupak javne nabave, priprema i daje pojašnjenje tenderske dokumentacije, priprema odgovore po pravnim lijekovima, nakon što povjerenstvo za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje, objavljuje sve informacije o javnim nabavama na portalu Agencije za javne nabave, sudjeluje u izradi ugovora za nabavu i praćenju realizacije zaključenih ugovora sukladno Zakonu o javnim nabavama, vodi knjigu narudžbenica, vrši kontakt s Agencijom za javne nabave i Uredom za razmatranje žalbi, rješava zahtjeve iz osnova materijalnim prava djelatnika i dostavlja odgovore na tužbe, izrađuje rješenja i pojedinačne akte o materijalno tehničkim sredstvima koja zadužuju djelatnici, donošenje rješenja o povratu novčanih sredstava koje su stranke uplatile u većem iznosu ili bez pravnog osnova, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka, radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to: 

- VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja  pravne ili ekonomske struke.

- jedna godina radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

  1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
  2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
  3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
  4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
  5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:

  1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
  2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
  3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.