+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

 Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stručni savjetnik za poslove registracije udruga - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 • izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sektora,
 • razmatra i daje stručna mišljenja o dostavljenim prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora,
 • izrađuje odgovore na tužbe kojima je pokrenut upravni spor protiv rješenja vezanih za registraciju udruga,
 • izrađuje godišnje izvješće o upisu u Registar udruga,
 • priprema odgovore na pitanja i inicijative zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke iz nadležnosti Sektora,
 • obavlja i druge poslove koje odredi ministar i pomoćnik ministra za pravosuđe.

 

UVJETI:

 Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke i to:

 

 • Sveučilišna diploma ili druga obrazovna ili akademska kvalifikacija najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • položen ispit za državne službenike i
 • najmanje tri godine radnog staža u struci.

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 9. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave  Županije Zapadnohercegovačke“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za navedeno radno mjesto izabrani kandidati dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

Predsjednik

 Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.