+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u ime Općine Grude objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude

 

 

 1. Pomoćnik općinskog načelnika za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove-- 1 (jedan) izvršitelj u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove
 2. Stručni suradnik za pravne poslove u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove
 3. Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, financije, inspekcijski poslove i civilnu zaštitu
 4. Stručni suradnika za informiranje, vođenje i administriranje šalter sale i komunikacije- 1 (jedan) izvršitelj u Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti

 

 1. Opis poslova:
 • rukovodi i koordinira rad u Službi,
 • prima i pregleda poštu, daje upute i preko šefova Odsjeka, koordinira i prati izvršenje danih poslova i zadataka,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika,
 • ostvaruje suradnju s predstavnicima međunarodne zajednice i nevladinog sektora po pitanjima iz djelokruga rada Službe,
 • utvrđuje konačne tekstove Odluka, analizira i podnosi izvješća iz nadležnosti Službe,
 • prati propise i stara se o izvršenju županijskih i federalnih zakona te odluka Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i efikasno izvršenje poslova,
 • redovito izvješćuje Općinskog načelnika o radu Službe,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti rada Službe koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.

 

 1. Opis poslova
 • obavlja poslove prvostupanjskog upravnog rješavanja pri izdavanju urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za uporabu objekta,
 • vodi upravni postupak u prvom stupnju iz oblasti stambeno-komunalnih poslova,
 • sudjeluje u izradi rješenja, nacrta i drugih akata iz oblasti i nadležnosti odsjeka,
 • vodi internu evidenciju upravnih predmeta,
 • rješava predmete oko zauzimanja i raskopavanja javnih površina, rušenja privremenih objekata i slično,
 • izdaje uvjerenja o predmetima iz oblasti urbanizma i građenja o kojima se vodi službena evidencija,
 • izdaje odgovarajuća rješenja iz evidencije kojom raspolaže odsjek,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

 

 1. Opis poslova:
 • priprema programe istraživanja u oblasti malog i srednjeg poduzetništva i predlaže metodološka rješenja kao i rad na tim programima,
 • prati i istražuje promjene i pojave u oblasti malog i srednjeg poduzetništva i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama,
 • koordinira u poslovima razvitka između Službe za gospodarstvo i županijskih tijela uprave,
 • mobilizira različite izvore financiranja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
 • priprema općinske propise u vezi sa stvaranjem povoljnog ambijenta za malo i srednje poduzetništvo i u tom pravcu ostvaruje suradnju sa drugim službama,
 • prikuplja i čuva dokumentaciju vezanu za malo i srednje poduzetništvo,
 • daje stručne savjete i mišljenja poduzetnicima u vezi sa pitanjima značajnim za razvoj gospodarstva,
 • prati i daje izvješća o implementaciji razvojnih projekata na razini Općine,
 • obavlja i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj,
 • priprema i prati proceduru javnih nabava sukladno Zakonu o javnim nabavama,
 • odgovara za praćenje investicijskih aktivnosti u Općini, te osigurava vođenje evidencije upita potencijalnih domaćih i stranih investitora koji su se obratili u pisanoj formi, evidenciju održanih sastanaka i ostalih ostvarenih kontakata sa potencijalnim domaćim i stranim investitorima i evidenciju investitora koji su donijeli odluku o investiciji i/ili koji su investirali na teritoriju Općine i podnosi izvještaj Načelniku općine na mjesečnoj kvartalnoj osnovi;
 • osigurava kreiranje i redovito ažuriranje Investicijskog profila na službenoj web stranici Općine (koji sadrži podatke o investicijskim potencijalnima i konkurentskim prednostima) i aktivno sudjeluje u promociji investicijskih potencijala i konkurentskih prednosti Općine;
 • pruža kontinuiranu podršku domaćim i stranim investitorima tijekom cijelog procesa realizacije investicije u Općini kroz pružanje informacija o investicijskim potencijalima Općine koje se posebno odnose na: pomoć u pronalasku adekvatne lokacije za investiranje, informacije o imovinsko-pravnim odnosima za lokaciju, organizacija posjeta tim lokacijama te podrška u procesu prikupljanja dozvola, suglasnosti i dokumentacije u nadležnosti Općine;
 • realizira Program post investicijske podrške domaćim i stranim ulagačima na području Općine kroz suradnju s institucijama s županijskog, entitetskog i državne razine u okviru Suradničke mreže za post investicijsku podršku investitorima;
 • osigurava da lista poticaja za gospodarstvenike bude redovno i pravovremeno ažurirana i objavljena na službenoj internetskoj stranici općine
 • organizira redovne posjete domaćim i stranim investitorima na teritoriju Općine i rješava otvorena pitanja i prepreke u poslovanju koji su u nadležnosti Općine;
 • izvješćuje o svom radu Šefa Odsjeka ,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka.

 

 1. Opis poslova:
 • sudjeluje u implementaciji projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka pri korištenju softverskih paketa „DOCUNOVA“,
 • osigurava baze podataka i informacijsko-dokumentacijske osnove programa „Dokunove“,
 • rukovodi i organizira rad u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala),
 • omogućava na jednom mjestu internetski pristup točnim i ažuriranim informacijama,
 • Vodi postupak podnošenja i dostavljanja podnesaka i akata elektroničkim putem,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik Načelnika,
 • svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće pomoćniku Načelnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:

 

za poziciju 01:

 • VSS – VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja prava,
 • najmanje pet (5) godina radnoga staža u struci,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

 za poziciju 02:

 • VSS – VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

za poziciju 03:

 • VSS – VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomski, pravni, agronomski, građevinski fakultet,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

 

za poziciju 04:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja računarstva, pravna struka,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke com).

Kandidat koji se prijavljuje za pozicije 02,03 ili 04, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

 • dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
 • dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Općini Grude“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za navedeno radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.