+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u ime Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Stručni suradnik za laboratorijske analize – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

1.Opis poslova:

 • redovno usmeno ili pisano upoznaje pomoćnika ravnatelja za biljnu proizvodnju, izvještajno prognozne poslove i stručno savjetodavnu djelatnost o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
 • radi na poslovima laboratorijske analize sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, eteričnih ulja, pesticida;
 • radi na poslovima laboratorijske dijagnostike bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata u svrhu dijagnosticiranja štetnih organizama na sjemenu i sadnom materijalu;
 • radi na poslovima analize tla, vode i konačnih poljoprivrednih proizvoda za potreba poljoprivrednika i trećih osoba na području Županije;
 • radi administrativne poslove koji se tiču transfera novčanih poticaja u biljnoj i uzgojno-selekcijskoj službi;
 • sudjeluje u izradi elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u području dijagnostičkih i analitičkih laboratorijskih pretraga, kao i projektne zadatke za rješavanje problema iz ovog područja;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti sektora koje mu odredi ravnatelj Zavoda i pomoćnik ravnatelja za biljnu proizvodnju izvještajno prognozne poslove i stručno savjetodavnu djelatnost i za koje posjeduje vještine, znanja i razumijevanja sukladne svojoj struci.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja agronomske, tehnološke, struke zaštita okoliša ili druge struke iz područja biotehničkih znanosti,
 2. jedna godina radnog staža ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 3. položen ispit za državnog službenika i
 4. poznavanje rada na računalu u programu za obradu teksta, izrade tabličnih proračuna, slanju i primanju elektroničke pošte i izradi prezentacija.

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu u programu za obradu teksta, izrade tabličnih proračuna, slanju i primanju elektroničke pošte i izradi prezentacija,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Kandidat koji se prijavljuje za navedenu poziciju, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja,

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke“

 

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.