+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

   Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 • neposredno rukovodi sektorom,
 • organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti sektora,
 • predlaže poduzimanje potrebnih mjera,
 • obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora,
 • izvršava poslove po nalogu ministra,
 • odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra,
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

 

UVJETI:

   Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, završen poljoprivredni, šumarski, veterinarski ili drugi fakultet prirodnih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja poljoprivrednog, šumarskog ili veterinarskog smjera ili drugog fakulteta prirodnih znanosti,
 • pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
 • položen ispit za državne službenike,
 • poznavanje rada na računalu.

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

  Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

  Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“

 

OTVARA POVJERENSTVO

 Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.