+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog suda u Ljubuškom objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općinskom sudu u Ljubuškom

 

 1. Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga- 2(dva) izvršitelja
 2. Stručni suradnik - IKT tehničar za informatičku i komunikacijsku tehnologiju 1 (jedan) izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjava na neodređeno vrijeme 

 1. Opis poslova:
  • rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na temelju kojih se traži upis u zemljišne knjige;
  • donosi rješenje o upisu i vrši upis u zemljišne knjige i druge knjige evidencije;
  • po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige;
  • sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke;
  • unosi podatke iz starih zemljišnih knjiga u novi sustav;
  • potvrđuje i slaže zemljišnoknjižne uloške i uspostavlja zemljišnoknjižne uloške;
  • prikuplja podatke i sastavlja izvješća o zemljišno knjižnim stvarima;
  • stara se o zakonitom i urednom provođenju upisa u zemljišnim knjigama; urednosti i arhiviranju zemljišno knjižnih spisa;
  • sačinjava izvješća o radu ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja rukovoditelju Zemljišnoknjižnog ureda i predsjedniku Suda;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o zemljišnim knjigama i drugim propisima i druge poslove po nalogu rukovoditelja Zemljišnoknjižnog ureda i predsjednika Suda;
  • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Zemljišnoknjižnog ureda i predsjednika Suda.

 

 1. Opis poslova:

- organizira projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje informatičkog telekomunikacijskog sustava Suda, te osigurava njegovu tehničku ispravnost i neometano funkcioniranje;

- u skladu sa pravilima CMS-a, analizira rad i predlaže mjere racionalnijeg korištenja sustava; - pruža direktnu pomoć i CMS podršku korisnicima Suda u svezi rješavanja tekućih problema pri korištenju aplikacije;

 - osigurava sigurnost pristupa i rada u CMS sustavu;

- pruža prvu razinu podrške Sudu u rješavanju problema pri upotrebi CMS-a po zahtjevu osoba koje obavljaju ove poslove, kao i u implementaciji i edukaciji i drugim relevantnim poslovima za potrebe CMS-a;

- vrši edukaciju svih uposlenih u Sudu vezanu za provođenje računalnog načina poslovanja i uvođenja CMS- sustava u Sud;

 - skrbi se o instaliranju, konfiguraciji i korištenju sistemskih i aplikacijskih programa i baza podataka (softvera);

 - dijagnosticira serverske i mrežne probleme, te djeluje na njihovu otklanjanju;

 - vodi brigu o informacijsko-komunikacijskoj opremi;

- pomaže u implementaciji namjenski izrađenih softverskih rješenja u Sudu;

 - kontrolira i prati korisničke pristupe aplikacija koje se koriste u Sudu;

 - sakuplja i dokumentira korisničke zahtjeve vezane za aplikaciju koje se koriste u Sudu;

- odgovara za točnost i osigurava podatke pri izradi redovnih izvješća VSTV-u sa posebnim napomenama o primijećenim problemima i načinu njihovog razrješenja,te ažurira dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguraciju lokalnih područnih mreža,sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sustava;

- predlaže interne procedure i propise vezane uz korištenje informatičke i TK opreme Suda;

 - u slučaju složenijih problema zahtjeva pomoć od strane nivoa podrške odjeljenja VSTV-a;

 - nadzire i vodi obuku sudaca i ostalih zaposlenika u korištenju softverskih aplikacija CMS-a u Sudu;

- nadzire i organizira audio snimanja u sudnici;

- održava telefonski sustav Suda i poduzima mjere za otklanjanje nedostataka;

 - priprema izvještaje o radu Suda i druga izvješća;

- obavlja i druge poslove iz domene informatike i telekomunikacija;

 - obavlja i druge poslove po nalogu šefa unutarnje ustrojbene jedinice, rukovoditelja Odjela sudske uprave i predsjednika Suda. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom  i to:

Za Poziciju 1.

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ili najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika,
 • položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta i
 • poznavanje rada na računalu.

 

Za Poziciju 2.

 • VSS/VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja računarstvene, informatičke, elektrotehničke ili elektroničke struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ili najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
 • položen ispit za državne službenike.

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (samo za poziciju 1.),
 9. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme/obrazovanja,
 10. dokaz o poznavanju rada na računalu (samo za poziciju 1.),
 11. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidat koji se prijavljuje za poziciju pod rednim brojem 1. ili 2., a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom“

OTVARA POVJERENSTVO

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.