+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Stručni suradnik za popunu struktura civilne zaštite, obuku i savjetovanje u kriznim situacijama– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- analizira i predlaže provedbu popunjavanja struktura civilne zaštite;

 - izrađuje analize, izvješća, informacije i druge dokumente o stanju popune ljudstvom, materijalno-tehničkim sredstvima i opremom struktura civilne zaštite na području Županije;

 - sudjeluje u izradi formacija, organiziranja, obuke i mobilizacije svih struktura civilne zaštite Županije: stožera, službi, postrojbi, povjerenika, pravnih osoba i građana

 - sudjeluje u izradi planova i programa obuke struktura civilne zaštite, te prati njihovu realizaciju;

 - sudjeluje u izradi planova i programa obuke, te organizaciji i provedbi obuke učenika osnovnih i srednjih škola, polaznika dječjih vrtića, studenata, pravnih subjekata i građana

 - sudjeluje u izradi elaborata, vježbi, rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u različitim situacijama;

 - sudjeluje u izradi Procjene, Programa razvoja i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,

- vodi evidenciju materijalno-tehničkih sredstava struktura civilne zaštite, te evidentira i prati zaduženja svih materijalno-tehničkih sredstava i opreme;

- obavlja poslove savjetovanja u kriznim situacijama;

- obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka i rukovoditelj Sektora.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačkekako slijedi:

 1. VSS/VII. stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, pravne struke,
 2. položen ispit za državne službenike,
 3. najmanje jedna godina radnog staža ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe i
 4. poznavanje rada na računalu (programski paketi Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel i Outlook)

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme/obrazovanja,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Kandidat koji se prijavljuje za navedenu poziciju, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“ 

OTVARA POVJERENSTVO

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.