+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

 

 

01.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ARHIVISTIČKE POSLOVE U KABINETU MINISTRA -1 izvršitelj

02.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNE NABAVE U SEKTORU POTPORE - 1 izvršitelj

03.STRUČNI SURADNIK ZA MATERIJALNE I OPĆE POSLOVE U SEKTORU POTPORE - 1 izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

sređuje arhivsku građu; razvrstava registraturni materijal prema klasifikacijskim oznakama i rokovima čuvanja; predlaže uništenje registratorskog materijala čiji je rok čuvanja istekao; vodi arhivsku knjigu; stara se o čuvanju arhivske građe; vrši izdavanje dokumentacije iz arhive uz revers i o tome vodi evidenciju; surađuje sa Županijskim arhivom, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme iz djelokruga rada Odsjeka; za svoj rad odgovara neposredno nadređenom šefu Odsjeka.

 1. Opis poslova:

sudjeluje u izradi godišnjeg plana javnih nabava, sudjeluje u izradi materijala sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava, sudjeluje u pripremi i provedbi procedura javnih nabava roba, usluga i radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama i podzakonskim propisima. Vrši istraživanje tržišta, pomaže povjerenstvu za nabave pri korespondenciji sa ponuđačima, priprema i daje pojašnjenja tenderske dokumentacije, priprema odgovor po pravnim lijekovima, nakon što povjerenstvo za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje, objavljuje sve informacije o javnim nabavama na portalu Agencije za javne nabave, sudjeluje u izradi ugovora za nabavu i praćenju realizacije zaključenih ugovora sukladno zakonu o javnim nabavama, rješava zahtjeve iz osnova materijalnih prava djelatnika i dostavlja odgovore po tužbama, izrađuje rješenja i pojedinačne akte o materijalno tehničkim sredstvima koja zadužuju djelatnici, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad odgovara neposredno nadređenom šefu Odsjeka.

 1. Opis poslova:

kontrolira i usuglašava rad i stanje Odsjeka na način da vrši unos podataka putem otpremnica u sustav koji se odnose na zaprimljenu robu, predlaže aplikacije programa, vrši nadzor u ispravnosti stanja ulaza i izlaza naručene robe, te intervenira i obavještava šefa Odsjeka u cilju otklanjanja istih, prati i daje svoje prijedloge oko stvorenih obveza; sudjeluje u izradama prijedloga proračuna i rebalansa proračuna, analizira protok naručene, robe u Ministarstvu; prati proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenog proračunom; sudjeluje u pripremi inventure, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu, sudjeluje u izradi prijedloga plana rada i izvješća o radu Odsjeka; izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka, u okviru svoje stručne spreme, iz djelokruga rada Odsjeka; za svoj rad odgovara neposredno nadređenom šefu Odsjeka.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

Za poziciju 01:

 1. VSS, VII. stupnja školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po bolonjskom sustavu studiranja ekonomskog smjera, pravnog smjera, politološkog smjera,
 2. 2 godine radnog staža nakon stjecanja VSS,
 3. položen ispit za državne službenike i
 4. položen stručni arhivistički ispit.

Za poziciju 02:

 1. VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne, prometne ili ekonomske struke,
 2. 2 godine radnog staža i
 3. položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 03:

 1. VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja, pravne, ekonomske, kriminalističke, prometne i predškolsko odgojne struke,
 2. 1 godine radnog staža ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
 3. položen ispit za državnog službenika.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o položenom stručnom arhivističkom ispitu (samo za poziciju broj: 01.),
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“ 

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.