+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Šef Odsjeka za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak i europske integracije - jedan izvršitelj
 2. Stručni savjetnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju - jedan izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
  • upravlja Odsjekom i organizira rad u Odsjeku,
  • osigurava zakonitost, pravodobnost i ekonomičnost izvršenja poslova i zadaća u Odsjeku,
  • raspoređuje poslove i zadaće u odsjeku i brine se za njihovo zakonito i pravodobno obavljanje,
  • sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz oblasti upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak,
  • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka koje mu odredi pomoćnik ministra.
 1. Opis poslova
  • priprema i sudjeluje u postupku za izdavanje rješenja, odobrenja, dozvola, suglasnosti i drugih pojedinačnih akata iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije za koje je nadležno ovo Ministarstvo,
  • provodi politiku i izvršava zakone i druge propise iz nadležnosti Odsjeka i s tim u vezi utvrđuje i prati stanje i posljedice tog stanja,
  • sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa kojima se regulira materija iz nadležnosti Odsjeka,
  • izrađuje analize, izvješća, informacije i planove iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije,
  • sudjeluje u pripremi pravilnika i provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz nadležnosti Odsjeka,
  • obavlja poslove vezano za ostvarivanje prava na novčane poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
  • priprema i poduzima mjere, radnje i postupke u svrhu unaprjeđenja prehrambene i duhanske industrije, ratarstva, povrtlarstva, začinskog i krmnog bilja, stočarstva, ribarstva i pčelarstva i sprječavanja nastanka štetnih posljedica, odnosno poduzima mjere, radnje i postupke na otklanjanju štetnih posljedica,
  • izrađuje planove sjetvi i žetvi i prati njihovu realizaciju,
  • priprema prijedloge za formiranje stručnih komisija u čijem radu i sudjeluje,
  • prikuplja, uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije i registre iz nadležnosti Odsjeka,
  • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka koje mu odredi šef Odsjeka.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke i to:

Za poziciju 01:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, završen pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravnog ili ekonomskog smjera ili drugog fakulteta društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • četiri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
 • položen ispit za državne službenike i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, završen poljoprivredni, prehrambeni, šumarski, veterinarski fakultet ili drugi fakultet prirodnih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja poljoprivrednog, prehrambenog, šumarskog, veterinarskog smjera ili drugog fakulteta  prirodnih znanosti,
 • tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
 • položen ispit za državne službenike i
 • poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za navedena radna mjesta izabrani kandidati dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

Predsjednik

 Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.