+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu Vlade za europske integracije
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu Vlade za europske integracije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ureda Vlade za europske integracije objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Uredu Vlade za europske integracije

 

 1. Pomoćnik ravnatelja za europske integracije u Odjelu za europske integracije - jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

- rukovodi radom Odjela za europske integracije, organizira rad Odjela, raspoređuje poslove na neposredne izvršitelje i pruža im pomoć u radu,

- osigurava pravodobno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela,

 - redovito usmeno ili pismeno upoznaje ravnatelja Ureda o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo rješavanje,

 - obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovodi,

- koordinira i prati provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obveza između EU i BiH u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave,

 - koordinira aktivnosti u procesu usklađivanja pravnog sustava Županije s acquisem i praćenje pravne regulative i obveza vezano za europske integracije i međunarodne obveze BiH,

 - obavlja poslove vezano za pružanje stručne potpore tijelima uključenim u proces pristupanja EU u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave,

 - koordinira i pruža stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s EU o pristupanju BiH punopravnome članstvu isklapanju sporazuma BiH s EU,

 - obavlja poslove u procesu pregovaranja s EU o pristupanju BiH punopravnome članstvu isklapanju sporazuma BiH s EU,

- surađuje s tijelima EU i međunarodnih organizacija i institucija u BiH i inozemstvu u okviru obavljanja poslova iz djelokruga Ureda,

- koordinira i sudjeluje u procesu planiranja, dodjele i praćenja provedbe programa pomoći EU iz nadležnosti Vlade Županije, sudjeluje u pregovorima s tijelima EU vezano za korištenje programa koji se financiraju iz proračuna EU te koordinira aktivnosti u procesu izrade strateških dokumenata za korištenje strane pomoći u procesu pristupanja EU,

- koordinira aktivnosti izrade informacija, analiza i drugih materijala u procesu europskih integracija iz nadležnosti Vlade Županije,

- obavlja poslove vezano za podizanje svijesti i izgradnju kapaciteta u Županiji u području europskih integracija kroz organizaciju stručnih i promotivnih događaja,

- obavlja poslove vezano za promociju Županije kroz prekograničnu i međunarodnu suradnju, - izvršava poslove po nalogu ravnatelja i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ravnatelja te obavlja i druge poslove za koje je kvalificiran

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade za europske integracije kako slijedi:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja ekonomske, pravne ili filozofske struke - smjer engleskog jezika, hrvatskog jezika ili politologije,
 • najmanje pet godina radnog staža,
 • položen ispit za državne službenike,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu razina B2 jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i
 • poznavanje rada na računalu (programski paketi MS Office - Word, Excel i Outlook).

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu razina B2 jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike
 10. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 11. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com). 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu Vlade za europske integracije“

OTVARA POVJERENSTVO 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu. 

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.