+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18, 25/21 i 28/21), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

 1. Studij prava - četiri vježbenika
 2. Studij ekonomije -pet vježbenika
 3. Studij geografije- smjer održivi razvoj turizma - dva vježbenika
 4. Studij logopedije- jedan vježbenik
 5. Studij sanitarnog inženjerstva- jedan vježbenik
 6. Studij psihologije - dva vježbenika
 7. Studij odnosi s javnošću- jedan vježbenik
 8. Studij agronomije - jedan vježbenik
 9. Studij pedagogije- jedan vježbenik
 10. Studij kriminalistike- jedan vježbenik
 11. Studij zaštite na radu i zaštite od požara - jedan vježbenik

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene u članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2023. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 23/23):

 • nema radnog iskustva u struci za koju se školovala;
 • prijavljena je na evidenciji Službe za zapošljavanje prije dana objave Javnog poziva, odnosno prije 27. ožujka 2023. godine;
 • ima VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, odgovarajuće struke iz članka 4. navedene Odluke kako slijedi:

 

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij prava,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij ekonomije,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij geografije- smjer održivi razvoj turizma,
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij logopedije,
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij sanitarnog inženjerstva,
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij psihologije,
 7. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij odnosa s javnošću,
 8. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij agronomije,
 9. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij pedagogije;
 10. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij kriminalistike,
 11. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova studij zaštite na radu i zaštite od požara.
 • nema navršenih 30 godina do dana objave Javnog poziva, odnosno do 27. ožujka 2023. godine.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/18, 25/21 i 28/21).

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od dvanaest mjeseci. 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije dana objave Javnog poziva, odnosno prije 27. ožujka 2023. godine,
 3. Dokaz o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). 

Napomena:

Ukoliko se kandidat prijavljuje na javni natječaj sa završenim prvim ciklusom studiranja potrebno je uz prijavu dostaviti dokaz o prosjeku ocjena o završenom prvom ciklusu (dodiplomskom studiju), a ukoliko se prijavljuju sa završenim diplomskim studijem trebaju dostaviti dokaz o prosjeku ocjena završenog dodiplomskog i diplomskog studija.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“

 OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.