+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Priopćenje za javnost sa 7. sjednice Vlade
Priopćenje za javnost sa 7. sjednice Vlade
Objavljeno: 19.5.2023. 16:31:00 Autor: administrator
U petak 19. svibnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Izdvojena sredstva za objekte vodnog gospodarstva, zaštitu okoliša, nabavu udžbenika, sufinanciranje prijevoza učenika


Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o izdvajanju sredstava jedinicama lokalne samouprave s pozicije „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, kojom se odobrava izdvajanje sredstava jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 200.000,00 KM, a raspoređuju se kako slijedi: Grad Široki Brijeg za izvođenje radova na izgradnji crpne stanice Knešpolje – 50.000,00 KM, Grad Ljubuški za izgradnju vodovoda u naseljenom mjestu Studenci – 50.000,00 KM, Općina Posušje za izgradnju vodovoda Rakitno – sekundarna distributivna mreža na području MZ Sutina – 50.000,00 KM te Općina Grude za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodo zahvata Grudsko vrilo – 50.000,00 KM;


Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 900.000,00 KM. Ciljevi Programa su: sufinanciranje projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, smanjenje troškova za energiju javnih objekata/zgrada i troškova javne rasvjete, potpora za realizaciju drugih projekata zaštite okoliša sufinanciranja iz drugih izvora, realizacija projekata upravljanja otpadom i odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, potpora javnim komunalnim i vodovodnim poduzećima i gospodarskim društvima koja posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom u svrhu sufinanciranja nabavke komunalne opreme, podizanje svijesti javnosti kroz edukacijske aktivnosti udruga građana, realizacija interventnih i žurnih aktivnosti koje prijete okolišu i zdravlju ljudi na prostoru Županije Zapadnohercegovačke.
Proračunska sredstva raspodjeljuju se prema Programu kako slijedi: sufinanciranje projekata koji su kandidirani iz drugih izvora (Fond za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, UNDP-a, jedinica lokalne samouprave i drugih investitora) u iznosu od 480.000,00 KM; sufinanciranje troškova nabavke komunalne opreme u iznosu od 150.000,00 KM; sufinanciranje projekata sanacije divljih deponija u Županiji Zapadnohercegovačkoj u iznosu od 70.000,00 KM; sufinanciranje razvoja sustava gospodarenja zaštićenim područjima u iznosu od 60.000,00 KM; izrada projektne dokumentacije u svrhu realizacije projekata zaštite okoliša i nadzor nad istim u iznosu od 50.000,00 KM te interventna sredstva za zaštitu okoliša u iznosu od 90.000,00 KM;


Odluku o odobravanju isplate sredstava Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 150.000,00 KM za potporu rada Hospicija, koji pruža uslugu medicinske skrbi o osobama u terminalnim stadijima oboljenja, većinom onkološkim bolesnicima. Medicinsku skrb pružaju liječnici i medicinske sestre tijekom 24 sata. Hospicij djeluje u sklopu Doma zdravlja Ljubuški, a pruža usluge oboljelima s područja cijele Županije Zapadnohercegovačke;


Odluku o korištenju sredstava „Kapitalni izdaci – nabava udžbenika“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 150.000,00 KM koristit će se za nabavu radnih materijala za učenike 1. razreda osnovne škole te nedostajućih udžbenika za učenike od 2. do 9. razreda osnovne škole na području Županije Zapadnohercegovačke. Za provođenje postupka javne nabave udžbenika i drugih potrebnih nastavnih sredstava zadužuje se Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u skladu sa Zakonom o javnim nabavama;


Odluku o odobravanju isplate sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika, kojom se odobrava isplata sredstava u iznosu od 1.500.000,00 KM kako slijedi:


• Gradu Široki Brijeg 507.750.00 KM ili 33,85%
• Gradu Ljubuški 383.400,00 KM ili 25,56%
• Općini Posušje 339.600,00 KM ili 22,64%
• Općini Grude 269.250,00 KM ili 17,95%.


Kriterij raspodjele sredstava gradovima i općinama u Županiji Zapadnohercegovačkoj za sufinanciranje prijevoza učenika je broj upisanih redovitih učenika u javne osnovne i srednje škole u školskoj 2022/2023 godini, osim glazbenih škola. Grad Široki Brijeg ima upisanih 3566 redovitih učenika, Grad Ljubuški 2692 učenika, Općina Posušje 2385 učenika, dok Općina Grude ima 1891 redovitih učenika osnovnih i srednjih škola;


Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d. o. o. Posušje za eksploataciju boksita na ležištu L – 42 „Studena Vrila“ eksploatacijsko polje „Studena Vrila – Zagorje“, Posušje;


Odluku o davanju suglasnosti za Sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 1703/1 k. o. Privalj, Široki Brijeg;


Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog suda Široki Brijeg putem javnog nadmetanja;


Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće JU Ceste ŽZH.

Usvojena izvješća o radu


Usvojena su sljedeća izvješća o radu: Izvješće o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Ministarstvo je u 2022. godini svoje aktivnosti provodilo kroz sljedeće programe:


1. Podizanje kvalitete i olakšavanje pristupa zdravstvenim uslugama, što između ostaloga uključuje digitalizaciju i informatizaciju usluga u zdravstvenim ustanovama u ŽZH (e-iskaznica. E-karton, integracija LIS i RIS s e-kartonom). Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je izvođenje niza aktivnosti s ciljem izgradnje digitaliziranog i informatiziranog zdravstvenog sustava u Županiji te jednostavnijeg i bržeg postupanja unutar sustava, što će donijeti dobrobit osiguranicima, kao i omogućiti kvalitetniji rad zaposlenicima u zdravstvenom sustavu.
2. Jačanje kvalitete primarne zdravstvene zaštite, a u okviru ovoga Programa provodile su se sljedeće aktivnosti: Izrada plana organizacije patronažne službe na cijelom prostoru ŽZH i Uvođenje obveznog sistematskog pregleda školske djece
3. Povećanje kvalitete i dostupnosti socijalne zaštite
4. Tekući transferi i razvoj grantovske politike
5. Podrška osiguranju uvjeta za učinkovito obavljanje poslova Ministarstva.


Pored planiranih poslova, Ministarstvo je sačinilo i veliki broj neplaniranih propisa, za čije donošenje se ukazala potreba tijekom 2022. godine i za koje su u Proračunu za 2022. godinu osigurana sredstva. Sve aktivnosti Ministarstva su provođene redovito te je Ministarstvo u skladu sa Programom rada izvršilo poslove i zadatke u 2022. godini;


Izvješće o radu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2022. godinu. Strateški cilj Ureda za 2022. godinu jest ispunjavanje obveza koje se pojavljuju pred Županijom Zapadnohercegovačkom u procesu europskih integracija te uspostavljanje učinkovitog sustava planiranja i upravljanja razvojem aktivne međunarodne i prekogranične suradnje. Strateški cilj je realiziran kroz pet programa:


1. Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za proces europskih integracija i korištenja sredstava
2. Jačanje sustava upravljanja razvojnim procesima i koordinacije razvojnih procesa u Županiji Zapadnohercegovačkoj
3. Proaktivan pristup Županije Zapadnohercegovačke u procesima europskih integracija
4. Priprema Županije Zapadnohercegovačke za prepoznatljivost kao partnera u prekograničnim i međunarodnim projektima i inicijativama
5. Podrška odjelima za osiguranje uvjeta za učinkovito obavljanje funkcije Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.


Provedene aktivnosti Ureda bile su većim dijelom usmjerene na jačanje i koordinaciju razvojnih procesa u Županiji Zapadnohercegovačkoj, proaktivan pristup Županije Zapadnohercegovačke u procesima europskih integracija te uspostavljanje aktivne prekogranične suradnje kroz projektne aktivnosti, kao i obavljanje drugih kontinuiranih poslova koje, sukladno nadležnostima, obavlja Ured;


Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Strateški ciljevi Uprave postavljeni u Programu rada za 2022. godinu su: Jačanje discipline subjekata nadzora, Prevencija i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i Osiguravanje efikasnog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke.
Realizacija 1. strateškog cilja izvršena je kroz 522 inspekcijska nadzora iz područja rada i radnih odnosa, 333 inspekcijska nadzora iz područja trgovine i obrta, 155 inspekcijskih nadzora iz područja turizma i ugostiteljstva, 135 inspekcijskih nadzora iz područja poljoprivrede, 196 inspekcijskih nadzora iz područja šumarstva i lovstva, 62 inspekcijska nadzora iz područja rudarstva i geologije, 164 inspekcijska nadzora iz područja cesta, 61 inspekcijski nadzor iz područja urbanizma i graditeljstva, 89 inspekcijskih nadzora iz područja veterinarstva te 443 inspekcijska nadzora iz područja sanitarne zaštite.
Strateški cilj 2. Prevencija i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 postavljen je u listopadu 2021. godine, sukladno tada aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Obzirom na poboljšanje iste i zapovijedi Stožera civilne zaštite, Naredbu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH te Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke, nisu poduzimane aktivnosti na realizaciji ovog Strateškog cilja.
Strateški cilj 3. Osiguravanje efikasnog i pravodobnog izvršavanja poslova iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke u izravnoj je vezi s prethodna sva strateška cilja.
Temeljem parametara postavljenih u Programu rada Uprave za 2022. godinu, svi programi su u potpunosti realizirani;


Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2022. godinu. Zavod je počeo s radom koncem 2008. godine s ciljem zaštite najugroženije kategorije pučanstva – osoba lošeg imovinskog stanja te omogućavanje i pružanje pravne pomoći za iste, čime se omogućava jednak pristup pravdi za svekoliko pučanstvo Županije. Od njegove uspostave do podnošenja ovoga Izvješća, branitelji Zavoda su bili angažirani u više od 1.000 samo sudskih predmeta, pored upravnih, izvršnih i savjetodavnih radnji. Ne smije se zanemariti ni socijalna komponenta ovoga Zavoda, koji svojim radom omogućuje pravnu zaštitu svim građanima Županije Zapadnohercegovačke, bez obzira na njihovo imovinsko stanje, dob, spol, nacionalnost, religiju itd.
U izvještajnom periodu Zavod je evidentirao 218 osoba kojima je pružio pravnu pomoć u obliku davanja pravnih savjeta, a koji se uglavnom odnose na savjetovanje o činjenicama i okolnostima u vezi pokretanja određenih sudskih i upravnih postupaka, kao i mogućnosti ostvarivanja osobnih prava (prava na mirovinu, prava na socijalnu skrb, prava na invalidninu, prava iz radnih odnosa i sl.);


Izvješće o radu Županijskog arhiva Široki Brijeg za 2022. godinu. U izvještajnom periodu Županijski arhiv je svoj rad provodio kroz realizaciju šest strateških ciljeva: Nadzor kod imatelja i stvaratelja arhivske građe, Rad na listama kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, Otpis bezvrijednog registraturskog materijala, Preuzimanje i sređivanje arhivske građe, Organiziranje polaganja arhivističkog ispita te Rad sa strankama;


Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Pored redovitih poslova koje Služba obavlja, a koji se odnose na vođenje evidencije o nezaposlenim osobama, evidencije o osobama koje traže posao a nemaju status nezaposlene osobe (osobe koje traže promjenu zaposlenja), tijekom 2022. godine Služba je realizirala sljedeće programe i posredničke aktivnosti sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba iz evidencije Službe:


Tvoja prilika 2022 sa dvije pod mjere – Prvo radno iskustvo za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina i Zapošljavanje osoba sa radnim iskustvom do 35 godina
Sezonsko/periodično zapošljavanje 2022 – sufinanciranje zapošljavanja u razdoblju od 1 do 6 mjeseci
Zapošljavanje žena 2022 – zapošljavanje žena sa SSS na razdoblje od 6 mjeseci i VSS/VŠS na razdoblje od 12 mjeseci
Prilika za sve 2022 – sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez obzira na stupanj stručne spreme na razdoblje od 6 do 12 mjeseci (od 7. do 12. mjeseca se poslodavcu refundira ½ subvencije)
Tražim poslodavca 2022 – sufinanciranje zapošljavanja na razdoblje od 6 ili 12 mjeseci
Služba u suradnji s poslodavcima 2022 – sufinanciranje zapošljavanja u razdoblju od 12 mjeseci
Nova mogućnost 2022 – sufinanciranje zapošljavanja osoba preko 40 godina života, osoba preko 12 mjeseci na evidenciji nezaposlenih i osoba nižih kvalifikacija ili bez kvalifikacija, sufinancira se zapošljavanje na 6 ili 12 mjeseci (od 7. do 12. mjeseca se poslodavcu refundira ½ subvencije)
Zapošljavanje demobiliziranih branitelja 2022 – sufinanciranje zapošljavanja demobiliziranih branitelja i branitelja dobrovoljaca sukladno Zakonu o pravima demobiliziranih branitelja
Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2022
– poduzetništvo za mlade 2022, sufinanciranje samozapošljavanja mladih u dobi do 30 godina radi pokretanja i registracije obrta ili gospodarskog društva u trajanju od 12 mjeseci. Ukoliko u okviru pokretanja djelatnosti zaposli nezaposlenu osobu, sufinancira mu se zapošljavanje takve osobe u trajanju od 6 mjeseci
– poduzetništvo za žene 2022, sufinanciranje samozapošljavanja žena radi pokretanja obrta ili gospodarskog društva u trajanju od 12 mjeseci. Ukoliko u okviru pokretanja djelatnosti zaposli nezaposlenu osobu, sufinancira joj se zapošljavanje takve osobe u trajanju od 6 mjeseci
– poduzetništvo za sve 2022, sufinanciranje samozapošljavanja nezaposlenih osoba (bez obzira na stupanj obrazovanja, dob, spol i duljinu evidencije) u trajanju od 12 mjeseci. Ukoliko u okviru pokretanja djelatnosti zaposli nezaposlenu osobu, sufinancira joj se zapošljavanje takve osobe u trajanju od 6 mjeseci.
Druga prilika 2022 – sufinanciranje samozapošljavanja u trajanju od 12 mjeseci, kao i sufinanciranje troškova pokretanja djelatnosti u određenom iznosu
Program sufinanciranja zapošljavanja određenog stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi tijekom akademske 2021/2022 godine u Federaciji BiH.


Prema evidenciji porezne uprave Federacije BiH, krajem 2022. godine u Županiji Zapadnohercegovačkoj bilo je zaposleno 21 418 osoba, što je povećanje za 434 osobe u odnosu na 2021. godinu (20 984);


Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2022. godinu. Zavod je javna ustanova zadužena za praćenje, unaprjeđivanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Godišnje izvješće rada prikazuje aktivnosti Zavoda tijekom 2022. godine koje su uključivale:


• Organiziranje stručnih edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike. Ukupno je tijekom 2022. godine organizirano 15 stručnih usavršavanja u kojima su sudjelovala 722 odgojno-obrazovna djelatnika. Godinu ranije broj sudionika u stručnim usavršavanjima djelatnika je iznosio 492.
• Tijekom 2022. godine, savjetnici i vanjski suradnici Zavoda su proveli ukupno dva nadzora po prijavi te 29 nadzora područnih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegbosanskoj županiji
• Sudjelovanje u strateškim projektima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
• Sudjelovanje u projektima na nacionalnoj i međunarodnoj razini i suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama.


Zavod je nositelj projekta Kurikulske reforme, koja je krenula tijekom 2021. godine, a u 2022. godini su nastavljene aktivnosti oko izrade prijedloga novih kurikula. U ožujku 2022. godine potpisan je Sporazum o suradnji oko izrade Prijedloga kurikula i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju za županije koje rade po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini s obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH, nakon čega je završen odabir trenera za obuku. Županija Zapadnohercegovačka ima ukupno 45 trenera te 405 odgojno-obrazovnih djelatnika (310 u osnovnoj školi te 95 u gimnaziji) koji trebaju proći obuku i mentoriranje u narednoj godini, dok Hercegbosanska županija ima 37 trenera;


Vlada je usvojila i Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, koje je izradilo Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.