+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

 • 1. Viši stručni suradnik za poslove ugostiteljske djelatnosti, poduzetništva, obrta i trgovačkih radnji – jedan (1) izvršitelj
 • 2. Stručni suradnik za praćenje i realizaciju razvojnih projekata – jedan (1) izvršitelj.

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • - vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o registraciji samostalnih djelatnosti, radnji i obrta, te rješenja o prestanku i drugim statusnim promjenama registriranih samostalnih poslovnih subjekata,
 • vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za početak rada i rad poslovnih subjekata na području Grada za čije je utvrđivanje sukladno propisima nadležna JLS,
 • ustrojava i vodi na temelju izdanih rješenja registre samostalnih gospodarstvenika – samostalnih radnji i djelatnosti registriranih na području grada,
 • vodi službenu evidenciju i izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 • upisuje nove samostalne djelatnosti i sve promjene u tijeku poslovanja (privremenu obustavu rada, trajni prestanak rada, promjene poslovnog sjedišta radnje – djelatnosti, predmeta poslovanja, naziva i dr.),
 • prikuplja i obrađuje podatke i izrađuje preglede registriranih subjekata na području Grada po djelatnostima;
 • prati i priprema materijale za izradu informacija i drugih materijala iz oblasti svog djelokruga,
 • obavlja prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanju iz svog djelokruga,
 • izrađuje nacrt propisa o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka Gradskog vijeća i propisa Gradonačelnika i drugih pod-zakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta, te
 • obavlja i druge poslove koje se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje odredi šef Odsjeka.
 1. Opis poslova:
 • prikuplja i analizira podatke iz oblasti komunalne infrastrukture,
 • radi na pripremi i sudjeluje u izradi prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture,
 • prati realizaciju, koordinira i vrši nadzor nad izvođenjem pojedinih projekata koji se financiraju iz Gradskog proračuna,
 • prati i koordinira realizaciju projekata oblasti komunalne infrastrukture koje provode javna poduzeća,
 • ostvaruje potrebnu suradnju s drugim Gradskim službama s ciljem postizanja koordinacije i kvalitetnijeg izvršavanja zadataka iz svoje nadležnosti,
 • prati i provodi propise i druge odluke iz oblasti svojih nadležnosti, te obavlja i administrativno-tehničke poslove iz djelokruga svoje nadležnosti i nadležnosti Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove koje se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka, odnosno druga nadređena osoba.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega kako slijedi:

Za poziciju 01:

 1. VSS - VII stupanj pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklusa Bolonjskog ustava studiranja prava,
 2. položen ispit za državnog službenika,
 3. najmanje 2 godine radnog staža u struci i
 4. poznavanje rada na računalu.

 

Za poziciju 02:

 1. VSS – VII stupanj građevinski, elektrotehnički ili strojarski fakultet, odnosno visok obrazovanje prvog ciklusa vrednovanog s najmanje 180 ECTS bodova II i III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevine, elektrotehnike ili strojarstva,
 2. položen ispit za državnog službenika,
 3. jedna  godina radnog staža u struci nakon  stjecanja stručne spreme ili  najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima  državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 4. poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidat koji se prijavljuje za poziciju 2. a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.