+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijela uprave i službi za upravu općine Posušje
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijela uprave i službi za upravu općine Posušje

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Jedinstvenom tijela uprave i službi za upravu općine Posušje

 

 1. Stručni suradnik za poslove graditeljstva – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 1. Opis poslova:
 • prati i proučava stanje u oblasti graditeljstva i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • brine o provedbi Zakona o prostornom uređenju, Zakona o građenju i drugih propisa iz ove oblasti,
 • sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa koje donosi Općinsko vijeće,
 • sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije za izradu urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje i tehnički pregled objekata, te donošenju pojedinih rješenja,
 • kontrolira potpunost zaprimljenih predmeta, te obavještava stranke o potrebi pribavljanja pojedinih dokumenta,
 • sudjeluje u obavljanju stručnih poslova izrade i donošenja detaljnih planskih dokumenata,
 • brine o provedbi detaljnih planskih dokumenata,
 • vodi evidenciju iz ove oblasti,
 • ostvaruje suradnju i koordinaciju s JU URBIKOM na poslovima komunalne djelatnosti,
 • prati i proučava stanje iz oblasti zaštite okoliša i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe i šefa odsjeka

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje kako slijedi:

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova – građevinski fakultet,
 2. 1 godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 3. položen ispit za državne službenike

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Kandidat koji se prijavljuje za navedenu poziciju, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijela uprave i službi za upravu općine Posušje(www.vladazzh.com)

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.