+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Županijski vodoprivredni inspektor– jedan (1) izvršitelj
 2. Županijski inspektor zaštite okoliša – jedan (1) izvršitelj
 3. Županijski zdravstveni inspektor – jedan (1) izvršitelj
 4. Županijski inspektor socijalne zaštite– jedan (1) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje oblast vodoprivrede i u skladu s ovlastima i nadležnostima  propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,,
 • pregleda sve vodoprivredne radove, izgradnju objekata i sve druge radove
 • koji mogu prouzročiti kvalitetne ili kvantitativne promjene u prirodnom i  ili umjetno uspostavljenom režimu voda radi ustanovljenja izvode li se radovi ili objekti u skladu s federalnim Zakonom o vodama i vodoprivrednim aktima,
 • nadzire vode, kvalitetu vode, korištenje vode, eksploataciju mineralnih sirovina iz korita vodotoka (šljunak, pijesak, kamen),
 • nadzor provođenja uvjeta iz vodoprivredne suglasnosti i vodoprivrednih dozvola, planova obrane od poplava i njihovo provođenje,
 • nadzor planova za obranu od poplava i nadzor rezultata mjerenja količine i kvaliteta iskorištenih i otpadnih voda kao i izvađenog materijala iz vodotoka,
 • nadzor funkcioniranja ispravnosti uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i ispravnosti mjernih uređaja za utvrđivanje količine iskorištene i ispuštene otpadne vode,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu , u cilju redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,
 • odgovoran je glavom županijskom inspektoru  svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.
 1. Opis poslova:
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje oblast zaštite okoliša i u skladu s ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,
 • nadzire primjenu standarda kvaliteta okoline za pojedina područja,
 • -poduzima upravne i druge mjere, po izvršenom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom,
 • izrada analiza , izvješća i informacija obavljenim inspekcijskim pregledima iz oblasti zaštite okoliša,
 • davanje informacija i podataka, neophodnih za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša,
 • uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje propisanih evidencija o inspekcijskom nadzoru,
 • - obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koji mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,
 • odgovoran je glavom županijskom inspektoru  svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.
 1. Opis poslova:
 • obavlja nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika i privatnih zdravstvenih radnika,
 • prati i proučava stanje u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti,
 • nadzire i zakonitost rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti,
 • nadzire zakonitost akata koje donose zdravstvene ustanove u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koji mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,
 • odgovoran je glavom županijskom inspektoru  svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.
 1. Opis poslova:
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, na temelju i u granicama ovlasti utvrđenih zakonom i pod zakonskim aktima  i odlučuje o poduzimanju upravnih i drugih mjera,
 • obavlja inspekcijski nadzor nad pravilnošću primjene propisa u upravnom postupku-stručni nadzor,
 • obavlja inspekcijski nadzor nad radom udruženja i fondacija registriranih u županiji, na temelju i u granicama zakonskih ovlasti,
 • Sudjeluje u izradi analiza, informacija, izvješća i drugih stručnih materijala o postojećem stanju u oblasti socijalne zaštite obitelji sa djecom i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima,
 • obavlja nadzor po pitanjima ispunjavanja uvjeta utvrđenih zakonom za osnivanje, odnosno rad ustanove socijalne zaštite,
 • obavlja nadzor nad zaštitom prava maloljetnika , djece i osoba pod skrbništvom,
 • nadzire zaštitu prava obitelji s djecom,
 • nadzire poduzimanje mjera za zaštitu interesa korisnika socijalne zaštite do imenovanja novog skrbnika,
 • nadzire zaštitu imovine djece bez roditeljske skrbi  i osoba pod skrbništvom,
 • nadzire zaštitu korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava,
 • nadzire sprečavanje smještaja osobama u drugu obitelj koja nije podobna primiti dijete na smještaj,
 • nadzire rad ustanova koje ne prime osobu koju je uputilo nadležno tijelo skrbništva,
 • nadzire postupanje po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih primanja,
 • nadzire kontrolu otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu,
 • nadzire vođenje evidencije i dokumentacije o osobama pod starateljstvom,
 • nadzire vođenje evidencije i dokumentacije o posvojenoj djeci,
 • nadzire vođenje evidencije o izdržavanoj djeci i roditeljima,
 • priprema izvješća o radu i informacije o pitanjima vezanim za oblast u kojoj obavlja inspekcijski nadzor i iste pravodobno dostavlja glavnom županijskom inspektoru i ravnatelju,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koji mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,
 • odgovoran je glavom županijskom inspektoru  svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

Za poziciju 01:

 1. VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, -građevinske, strojarske, geološke, tehnološke ili agronomske struke,
 2. 3 godine radnog staža,
 3. položen ispit za državne službenike,
 4. poznavanje rada na računalu (programski paketi Windows, Word, Excel, Internet).

Za poziciju 02:

 1. VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,- prirodno-matematičke, rudarske, arhitektonske, građevinske, strojarske ili kemijsko – tehnološke struke,
 2. 3 godina radnog staža,
 3. položen ispit za državne službenike,
 4. poznavanje rada na računalu (programski paketi Windows, Word, Excel, Internet),

Za poziciju 03:

 1. VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - zdravstvene struke,
 2. 3 godina radnog staža,
 3. položen ispit za državne službenike,
 4. poznavanje rada na računalu (programski paketi Windows, Word, Excel, Internet),

Za poziciju 04:

 1. VSS,VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja socijalne ili pravne struke,
 2. tri  godine radnog staža,
 3. položen ispit za državne službenike i
 4. poznavanje rada na računalu (programski paketi Windows, Word, Excel, Internet).

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.