+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 1. Opis poslova:
 • izrada stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima, odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata, koje donos Skupština Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog Vlade Županije Zapadnohercegovačke sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom, pravnim sustavom i metodološkim jedinstvom u izradi propisa,
 • izrada stručnih mišljenja o prijedlozima propisa i drugih općih akata koja su pripremila županijska ministarstva i druga tijela županijske uprave  koja donosi Vlada Županije Zapadnohercegovačke,  sa stanovišta njihove usklađenosti sa ustavom, pravnim sustavom i metodološkim jedinstvom u izradi propisa,
 • izrada stručnih mišljenja o pod zakonskim propisima koje donose rukovoditelji županijskih ministarstava, županijskih uprava i županijskih upravnih organizacija,
 • pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa koje donosi Vlada Županije Zapadnohercegovačke, odnosno županijska ministarstva, županijske uprave i županijske upravne organizacije,
 • prati i proučava propise i ukazuje na potrebu njihovog usklađivanja sa ustavom i pravnim sustavom,
 • pripremanje propisa i općih akata iz nadležnosti Ureda za zakonodavstvo, nomotehnička obrada tih propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa,
 • sudjeluje u izradi analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 • obavlja i druge poslove koje odredi ravnatelj Ureda za zakonodavstvo.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

 

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa

vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,

 1. najmanje tri godina radnog staža i
 2. položen ispit za državne službenike.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme i
 9. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke“ (www.vladazzh.com)

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.