+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika

u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. Pomoćnik ministra za energetiku, industriju i rudarstvo– jedan izvršitelj
 2. Pomoćnik ministra za promet i veze – jedan izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • neposredno rukovodi Sektorom
 • organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti sektora,
 • predlaže poduzimanje potrebitih mjera ,
 • obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora,
 • izvršava poslove po nalogu ministra,
 • odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra,
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
 1. Opis poslova:
 • neposredno rukovodi Sektorom
 • organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora,
 • redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti sektora,
 • predlaže poduzimanje potrebitih mjera ,
 • obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora,
 • izvršava poslove po nalogu ministra,
 • odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra,
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke kako slijedi:

za poziciju 1.

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme, završen elektrotehnički, rudarski ili geološki fakultet ili drugi fakultet tehničkih ili društvenih znanosti odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja elektrotehničkog, rudarskog ili geološkog smjera, ili drugog fakulteta tehničkih ili društvenih znanosti
 2. pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme
 3. položen ispit za državne službenike i
 4. Poznavanje rada na računalu.

 

za poziciju 2.

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme, završen prometni ili pravni fakultet ili drugi fakultet tehničkih znanosti odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja prometnog ili pravnog smjera ili drugog fakulteta tehnoloških znanosti,
 2. pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme
 3. položen ispit za državne službenike i
 4. Poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. dokaz o poznavanju rada na računalu,
 10. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidati dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu. 

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.