+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Ministarstva unutarnjih poslova objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova

 

 1. 1. Viši stručni suradnik za arhivističke poslove u Kabinetu ministra- jedan izvršitelj
 2. Stručni suradnik za analitičko-statističke poslove u Sektoru za europske integracije i analitiku - jedan izvršitelj
 3. Stručni suradnik za prvostupanjski postupak u Sektoru administracije -jedan izvršitelj
 4. Stručni savjetnik za javne nabave u Sektoru potpore -jedan izvršitelj
 5. Stručni savjetnik za rad s maloljetnicima u PP Široki Brijeg. -jedan izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

- sređuje arhivsku građu;

- razvrstava registraturni materijal prema klasifikacijskim oznakama i rokovima čuvanja;

-  predlaže uništenje registratorskog materijala čiji je rok čuvanja istekao;

- vodi arhivsku knjigu; stara se o čuvanju arhivske građe;

- vrši izdavanje dokumentacije iz arhive uz revers i o tome vodi evidenciju;

- surađuje sa Županijskim arhivom,

- sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;

- radi i druge poslove po nalogu šefa i

- obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme iz djelokruga rada Odsjeka.

- za svoj rad odgovara neposredno nadređenom šefu Odsjeka.

 1. Opis poslova:

- vrši obradu statističkih podataka dobivenih od Uprave policije i temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva potrebnih za izradu informacija, analiza i planova te drugih analitičko-informativnih materijala,

- sudjeluje u izradi analitičko-informativnih materijala u okviru propisane metodologije iz pojedinih oblasti unutarnjih poslova,

- sudjeluje u izradi plana rada, izvješća o radu Ministarstva;

- sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;

- radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme.

 1. Opis poslova:

- vrši obradu svih zahtjeva propisanih zakonom o slobodi pristupa informacijama i izrađuje nacrte rješenja u svezi sa istima,

-  vrši obradu zahtjeva i priloga te priprema nacrte prvostupanjskih rješenja o promjeni osobnog imena, za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti: prometa eksplozivnih tvari, agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutarnjih službi osiguranja, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu poslovnu djelatnost;

- sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;

- radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme.

 1. Opis poslova:

- neposredno provodi odredbe Zakona o javnim nabavama;

-  izrađuje godišnji plan javnih nabava,

-  sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava, priprema i provodi procedure javnih nabava roba, usluga i radova, sukladno Zakonu o javnim nabavama i pod zakonskim propisima,

- izrađuje prijedlog cjenika za usluge koje pruža Ministarstvo pravnim i fizičkim osobama,

- priprema odgovor po pravnim lijekovima, nakon što povjerenstvo za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje,

- objavljuje sve informacije o javnim nabavama na portalu Agencije za javne nabave,

- sudjeluje u izradi ugovora za nabavu i praćenju realizacije zaključenih ugovora sukladno zakonu o javnim nabavama,

- vrši kontakt sa Agencijom za javne nabave i uredom za razmatranje žalbi,

- rješava zahtjeve iz osnova materijalnih prava djelatnika i dostavlja odgovore po tužbama,

- sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka;

-  radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme.

 1. Opis poslova:

- prikuplja podatke koji se odnose na osobnost maloljetnika,

- prikuplja podatke i daje mišljenja o svrsishodnosti pokretanja i vođenja postupka,

- prikuplja podatke koji se odnose na primjenu odgojnih preporuka,

- daje mišljenje o potrebi poduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i poduzimanja mjera za osiguranje prisustva maloljetnika tijekom postupka,

- obilazi pritvorene maloljetnike; pruža pomoć prilikom saslušanja djeteta ili maloljetnika u kaznenim predmetima protiv počinitelja kaznenih djela na štetu djece ili maloljetnika i kada se saslušava dijete ili maloljetnika koji je svjedok-očevidac počinjenog djela;

- surađuje sa školama, Domovima zdravlja i Centrima za socijalni rad kao i s drugim ustanovama koje se bave maloljetnicima i nasiljem u obitelji;

-  sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Policijske uprave;

- radi i druge poslove po nalogu šefa ili po zahtjevu tužitelja na osnovu Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme za koje ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, iz djelokruga rada Policijske uprave.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova kako slijedi:

Za poziciju 01:

- VSS, VII. stupnja školske spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po bolonjskom sustavu studiranja ekonomskog smjera, pravnog smjera, politološkog smjera,

- 2 godine radnog staža nakon stjecanja VSS-a,

- položen ispit za državne službenike i

- položen stručni arhivistički ispit.

Za poziciju 02:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja pravne struke, kriminalističke struke, ekonomske struke, Filozofski ili Fakultet političkih znanosti,

- 1 godine radnog staža ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 03:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, drugog ili trećeg ciklusa po bolonjskom sustavu studiranja pravne struke,

- 1 godine radnog staža ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 04:

 -VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupanja stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravne, prometne ili ekonomske struke,

- 3 godine radnog staža i

- položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 05:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po bolonjskom sustavu studiranja, socijalni pedagog-defektolog, socijalni radnik, pedagog ili psiholog,

- 3 godine radnog staža i

- položen ispit za državnog službenika.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 9. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

 

Kandidat koji se prijavljuje za poziciju 2. i poziciju 3., a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

OTVARA POVJERENSTVO

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidati dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.