+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

 

 1. Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga – jedan izvršitelj na određeno vrijeme

 

 1. Opis poslova:
 • sudjeluje u rješavanju i provođenju pravomoćnih odluka sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na temelju kojih se traži upis u zemljišne knjige,
 • sudjeluje u donošenju rješenja o upisu i vrši upis u zemljišne knjige i druge knjige evidencije,
 • po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige,
 • sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke,
 • unosi podatke iz starih zemljišnih knjiga u novi sustav,
 • potvrđuje i slaže zemljišnoknjižne uloške i uspostavlja zemljišnoknjižne uloške,
 • prikuplja podatke i sastavlja izvješća o zemljišno knjižnim stvarima,
 • stara se o zakonitom i urednom provođenju upisa u zemljišnim knjigama, urednosti i arhiviranju zemljišno knjižnih spisa,
 • sačinjava izvješća o radu ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja rukovoditelju Zemljišnoknjižnog ureda i predsjedniku suda,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o zemljišnim knjigama i drugim propisima i druge poslove po nalogu rukovoditelja Zemljišno knjižnog ureda i predsjednika suda.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Širokom Brijegu kako slijedi:

 1. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 2. najmanje jedna godina radnog staža ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 3. položen ispit za državne službenike,
 4. položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta i
 5. poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 4. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odrednicom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 5. Uvjerenje suda da nije potvrđena optužnica za kazneno djelo,
 6. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 7. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 8. dokaz o položenom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta,
 9. dokaz o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme,
 10. dokaz o poznavanju rada na računalu
 11. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).

Kandidat koji se prijavljuje za navedenu poziciju, a obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je uz rad stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti i:

a) dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdane nakon objave javnog natječaja

b) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike,

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09, 24/17 i 6/22)

Prijava se podnosi na Prijavnom obrascu Povjerenstva za državnu službu i dostavlja se s potrebnim dokumentima, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Stjepana Radića 37bb 88220 Široki Brijeg

s naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu“ (www.vladazzh.com)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto izabrani kandidat dostavlja u roku od 8 dana od dana dobivanja  pisane obavijesti Povjerenstva za državnu službu.

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio ispit za državnog službenika, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08,7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave Povjerenstvo odbacuje i o razlozima odbacivanja obavještava podnositelja prijave.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.