+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnihmjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu upraveGrada Ljubuškog
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnihmjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu upraveGrada Ljubuškog

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Ljubuškog objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnihmjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu upraveGrada Ljubuškog

 

 1. Glavni gradski inspektor- 1(jedan) izvršitelj,
 2. Gradski inspektor za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste- 1 (jedan) izvršitelj,
 3. Stručni suradnik za upravno rješavanje u oblasti obavljanja samostalnih djelatnosti - 1(jedan) izvršitelj,
 4. Stručni suradnik za riznicu- 1(jedan) izvršitelj,
 5. Stručni suradnik za urbanističko-tehničke poslove- 1 (jedan) izvršitelj,
 6. Stručni suradnik za upravno-pravne poslove u oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova- 1(jedan) izvršitelj,
 7. Stručni suradnik- zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe- 1(jedan) izvršitelj,
 8. Stručni suradnik za informatiku i informacijske sustave- 1(jedan) izvršitelj,
 9. Stručni suradnik za odnose s javnošću- 1(jedan) izvršitelj,
 10. Stručni suradnik za javne nabave- 1(jedan) izvršitelj,
 11. Stručni suradnik za planiranje razvoja - 1 (jedan) izvršitelj.

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Rukovodi službom za inspekcijske poslove-Inspektoratom s ovlaštenjima utvrđenim u članku 37.a ovog Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove:

 • neposredno rukovodi Inspektoratom i u tom pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove - Inspektorata te raspoređuje poslove i zadatke djelatnicima i daje upute o načinu vršenja poslova,
 • utvrđuje prioritet u obavljanju nadzora te ostalih poslova i zadataka,
 • neposredno sudjeluje u izvršenju najsloženijih poslova i zadataka,
 • pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiteljima u radu,
 • ostvaruje suradnju sa drugima gradskim službama za upravu, institucijama viših razina uprave i drugim subjektima u realizaciji vlastitih i zajedničkih poslova,
 • vodi proces ocjenjivanja državnih službenika i namještenika Službe za inspekcijske poslove - Inspektorata,
 • priprema i usuglašava plan korištenja godišnjih odmora za državne službenike i namještenike Službe za inspekcijske poslove - Inspektorata,
 • predlaže godišnji program rada Inspektorata kojim rukovodi,
 • osigurava izradu nacrta i prijedloga gradskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Inspektorata u skladu sa Programom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te utvrđuje konačne prijedloge i nacrte istih,
 • informira Gradonačelnika o stanju i problemima vezanima za inspekciju i predlaže mjere kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata,
 • podnosi polugodišnja i godišnja izvješća o radu Službe za inspekcijske poslove - Inspektorata Gradonačelniku,
 • odgovoran je za izvršavanje i osiguranje izvršavanja zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe za inspekcijske poslove - Inspektorata i u tom pogledu organizira vršenje poslova iz mjerodavnosti Službe za inspekcijske poslove – Inspektorata,
 • odgovoran je za zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz nadležnosti Službe,
 • odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi čijim radom rukovodi,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Gradonačelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
 1. Opis poslova:
 • vrši poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti, zaštite okoliša i cesta u nadležnosti Grada i u tom pogledu poduzima upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti,
 • kontrolira održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja,
 • prati propise iz oblasti komunalne inspekcije i zaštite okoliša i izvještava glavnog gradskog inspektora o mjerama koje treba poduzeti,
 • sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz svoje nadležnosti,
 • vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti komunalne i inspekcije zaštite okoliša,
 • zabranjuje obavljanje radnji kojima se krše propisi iz oblasti nadzora ove inspekcije,
 • podnosi prijave nadležnim tijelima,
 • kontrolira održavanje i zaštitu cesta u nadležnosti Grada,
 • izrađuje analize, izvješća i informacije iz oblasti nadzora,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik Gradonačelnika - glavni gradski inspektor,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće glavnom gradskom inspektoru,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi glavni gradski inspektor i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • obavlja poslove upravnog rješavanja u prvom stupnju, utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti pravnih osoba koje su zakonom u nadležnosti Gradskog tijela uprave,
 • vodi postupak u predmetima o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja,
 • izdaje odobrenje za trgovačku i ugostiteljsko-turističku djelatnost,
 • izdaje odobrenje za obrt,
 • izdaje upravne akte kojima se odobrava privremena ili stalna odjava rada,
 • vodi i ažurira registar obrtnika, registar trgovačkih i turističkih djelatnosti, upisnike iz oblasti ugostiteljstva i internu evidenciju izdanih rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registriranih djelatnosti pravnih osoba,
 • pruža stručnu pomoć vlasnicima samostalnih obrtničkih i njima sličnih radnji glede zakonitosti rada,
 • sudjeluje u pripremi materijala za Gradsko vijeće,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik Gradonačelnika,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće pomoćniku Gradonačelnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Gradonačelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • koordinira organizaciju gradske riznice,
 • prikuplja, sređuje i obrađuje potrebne podatke za izradu analiza i izvješća,
 • priprema dokumentaciju za knjiženje,
 • vrši zakonsku, računsku, formalnu i logičnu kontrolu dokumentacije,
 • odgovoran je za vjerodostojnost, istinitost i urednost knjigovodstvenih isprava na temelju kojih se vrši knjiženje,
 • brine se o rokovima čuvanja knjigovodstvene dokumentacije,
 • sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike i druge pojedinačne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstva ili druge vrste poslovne korespondencije,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • vrši izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti prostornog uređenja o građenja na području Grada i predlaže mjere radi za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike iz oblasti prostornog uređenja i građenja i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata,
 • vodi administrativne poslove komisije za obavljanje tehničkih pregleda objekta i priprema objekta,
 • priprema potrebne podatke (i terenski dio) komisiji za utvrđivanje uvjeta uređenja zemljišta za predmete iz nadležnosti komisije,
 • vrši razrez komunalne rente, naknade za korištenje i uređenje građevinskog zemljišta i drugih naknada u vezi izdavanja urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje
 • po nalogu obilazi teren, te učestvuje u davanju stručnih nalaza, uputa i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja koji se rješavaju u prvostupanjskom postupku,
 • vodi evidencije za predmete iz oblasti urbanizma,
 • predlaže rješenja za unaprjeđenje u ovoj oblasti,
 • radi na prikupljanju, analizi (ocjeni) i sređivanju dokumentacije u postupku upravnog rješavanja urbanističko tehničke dokumentacije (u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima),
 • sudjeluje u popisu građevinskih objekata,
 • radi na izradi programa uređenja građevinskog zemljišta,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • vodi skraćene upravne postupke u oblasti imovinskopravnih i katastarskih poslova,
 • vodi upravne radnje u postupku promjene upisa posjedovnog stanja (rješenja, ugovori, presude i dr.),
 • obavlja poslove vezano za registraciju i uspostavu nekretnina,
 • vodi upravne radnje u postupku ispravke greške u katastarskom operatu,
 • vodi postupak utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
 • prikuplja i obrađuje dokumentaciju za potrebe Gradskog pravobraniteljstva,
 • pruža stručnu pomoć suradnicima u rješavanju predmeta,
 • vodi i druge postupke i poslove iz oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova u skladu sa Zakonom,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • u odsutnosti zapovjednika organizira i osigurava provođenje operativno-stručnograda postrojbe,
 • osigurava provođenje intervencijske spremnosti postrojbe,
 • sudjeluje u izradi planova zaštite od požara,
 • sudjeluje u izradi procjene ugroženosti od požara,
 • predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga organizacijske jedinice,
 • nadgleda provođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca,
 • neposredno rukovodi akcijom gašenja požara te spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
 • koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u vezi planova zaštite od požara,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik Gradonačelnika,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće pomoćniku Gradonačelnika,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Gradonačelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • vrši praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti informacijskog sustava Gradske uprave i izrađuje potrebnu dokumentaciju i ostale materijale za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenog informacijskog sustava, njegovo održavanje i neometano funkcioniranje,
 • sudjeluje u predlaganju metodoloških rješenja i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baza podataka, analizu tih podataka i njihovo publiciranje,
 • vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima,
 • sudjeluje u radu projektnih timova za izradu aplikativnog softvera,
 • u suradnji sa korisnicima realizira planove za testiranje projekata i probne obrade i usklađuje funkcioniranje obrade sa postavljenim zahtjevima,
 • sudjeluje u izradi i provođenju programa stručnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika Gradske uprave iz oblasti informatike,
 • prati naučna dostignuća iz oblasti informatike i primjenjuje ih u radu,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • obavlja poslove vezane za komunikaciju tijela uprave i javnosti, te koordinira sve komunikacijske aktivnosti i poslove vezane za odnose s javnošću,
 • koordinira i surađuje s predstavnicima medijima i novinarima,
 • planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Grada, reklamne i propagandne aktivnosti i materijale,
 • organizira tiskovne konferencije, priprema pisana priopćenja za objavu u medijima,
 • vodi i ažurira evidenciju o medijima, akreditira novinare i sl.,
 • uređuje službenu web stranicu Grada Ljubuškog te prikuplja, priprema, obrađuje i objavljuje materijale na službenoj web stranici Grada te vrši ažuriranje iste,
 • prati rad sjednica Gradskog vijeća,
 • sastavlja odgovore na upite novinara i piše članke o temeljnim aspektima rada tijela uprave,
 • priprema promidžbene materijale, biltene, brošure, letke i druge publikacije koje informiraju javnost o radu i aktivnostima tijela uprave,
 • vodi registar značajnih datuma i događaja, te blagovremeno priprema poruke, čestitke i slično,
 • osigurava javni pristup informacijama na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • izrada Plana javnih nabava,
 • objava Plana javnih nabava na internet stranici Grada, objava prethodne informacijske obavijesti i objava ex ante obavijesti o transparentnosti,
 • izrada tenderske dokumentacije,
 • izrada obavijesti o javnoj nabavi ili zahtjeva za dostavu ponuda, dostavljanje tenderske dokumentacije kandidatima/ponuditeljima, te davanje pojašnjenja tenderske dokumentacije,
 • vođenje zapisnika o zaprimanju ponuda,
 • koordinacija sa Povjerenstvom i nadležnim službama,
 • izrada odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i izrada obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te dostavljanje obavijesti i odluke ponuditeljima,
 • izrada ugovora o javnoj nabavi,
 • dostavljanje dokumentacije nadležnoj službi, odnosno nadzoru za praćenje realizacije ugovora, izrada izvješća o dodjeli ugovora,
 • zaprimanje završnog izvješća o izvršenju predmeta ugovora,
 • izrada izvješća o realizaciji ugovora, arhiviranje predmeta i ostali poslovi neophodni za provođenje postupka javne nabave,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
 1. Opis poslova:
 • sudjeluje u pripremiiizradiintegralnihisektorskihrazvojnihplanova, a posebno u područjujačanjapoduzetništva, zapošljavanja, lokalnekomunalneinfrastrukture, ruralnograzvojaipovećanjakvaliteteživljenjanapodručjugradaLjubuškog,
 • analizirastanjeipotrebelokalnoggospodarstva, ostvarujeneposrednekontakteipomoćpoduzetnicima u pripremiirealizacijiinvesticijskihprojekata,
 • surađuje sa službama u realizaciji poslova upravljanja razvojem, a naročito u pripremanju projekata i prikupljanju i obradi potrebnih podataka u svakom segmentu upravljanja razvojem,
 • odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
 • o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu  Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Ljubuškog  i to:

Za pozicije 01:

            VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova),  drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske struke ili prometne struke,

 • najmanje pet (5) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 02:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske ili građevinske struke,
 • najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 03:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 04:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 05:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 06:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 07:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja zaštite na radu, smjer zaštita od požara,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • najmanje tri (3) godine radnog staža u vatrogasnim postrojbama,
 • položen ispit za državnog službenika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen ispit za profesionalnog vatrogasca,
 • položen ispit za rukovoditelja akcije gašenja požara (ispit se polaže prije postavljanja na radno mjesto, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana postavljenja na to radno mjesto).

Za pozicije 08:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja informatičke struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu

Za pozicije 09:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja politološke ili novinarske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 10:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne ili ekonomske struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Za pozicije 11:

 • VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske, pravne ili politološke struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet (5) godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
 • položen ispit za državnog službenika i
 • poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

 4. a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

zabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećeg i ostalih državnih službenika

u Jedinstvenog gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.