+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

 1. Viši stručni suradnik za građanska stanja- matičar u Službi za opće poslove društvene djelatnosti- 1 (jedan) izvršitelj
 2. Viši stručni suradnik za obračun i isplatu naknada korisnika branitelja invalidske zaštite u Službi za branitelje iz domovinskog rata - 1 (jedan) izvršitelj
 3. Stručni suradnik za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša- 1 (jedan) izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
  • obavlja stručnu obradu zahtjeva budućih bračnih partnera u skladu sa Obiteljskim zakonom F BiH,
  • utvrđuje postojanje uvjeta za sklapanje braka i obavlja prijem i obradu prijava za sklapanje braka,
  • upoznaje buduće bračne partnere sa mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu sa Obiteljskim zakonom,
  • određuje rok za sklapanje braka u dogovoru s bračnim partnerima i obavlja svečani čin sklapanja braka,
  • priprema rješenja za redovni i naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, vjenčanih i knjigu državljana,
  • priprema rješenja koja se odnose na građanska stanja prema Zakonu o matičnim knjigama F BiH, a koja su u nadležnosti tijela uprave općine,
  • priprema rješenja za ispravke grešaka koje su upisane u matične knjige,
  • pruža stručnu pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja,
  • vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaju odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
  • vodi prvostupanjski postupak u upravnim stvarima,
  • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pomoćnika gradonačelnika.
 1. Opis poslova:
  • obavlja poslove obračuna osobnih i obiteljskih invalidnina sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihove obitelji,
  • vodi službenu evidenciju poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida iz JNA, njihovih obitelji, te razvojačenih branitelja,
  • izdaje uvjerenja, potvrde i druge akte o kojima se vodi službena evidencija,
  • ovjerava zahtjeve za kreditne i administrativne zabrane za odobrene kredite,
  • sastavlja pregled obračuna prema zadanim obrascima za pojedine kategorije korisnika, te iste dostavlja nadležnom županijskom organu,
  • pruža strankama potrebne informacije o pitanjima iz nadležnosti ovog radnog mjesta, te
  • vrši i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje odredi Rukovoditelj službe.
 2. Opis poslova:
  • prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz oblasti komunalnih poslova, poslova komunalne infrastrukture i stambenog gospodarstva,
  • vodi propisane evidencije iz oblasti stambenog i komunalnog gospodarstva, te izdaje uvjerenja iz tih oblasti,
  • radi na izradi izvještaja, informacija i drugih akata koji se odnose na komunalno i stambeno gospodarstvo,
  • koordinira rad Službe s radom javnih poduzeća i ustanova iz oblasti komunalnih i stambenih poslova,
  • prima stranke i daje im stručna objašnjenja po pitanjima iz nadležnosti ovog radnog mjesta,
  • priprema izvještaje i informacije i predlaže mjere za unaprijeđenje komunalnog i stambenog gospodarstva,
  • sudjeluje u izradi projektnih zadataka iz oblasti komunalnog gospodarstva,
  • prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka Gradskog vijeća i propisa Gradonačelnika i drugih pod zakonskih akata koji se odnose na pitanja iz ovog radnog mjesta,
  • surađuje u izradi urbanističko- tehničkih uvjeta za izradu lokacijskih dozvola,
  • vrši i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu odredi rukovoditelj Službe.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Širokog Brijega i to:

Za pozicije 01:

 • VSS/VII stupanj pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanjeprvog ciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova, II ili III. ciklusaBolonjskog sustava studiranja prava,
 • položen ispit za državne službenike,
 • položen ispit za matičara,
 • najmanje dvije (2) godine radnog staža  u struci i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

 • VSS/VII stupanj ekonomski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanjenajmanje prvog ciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomije ili prava,
 • položen ispit za državnog službenike,
 • najmanje dvije (2) godine radnog staža u struc i
 • poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 03:

 • VSS/VII stupanj arhitektonski ili građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanjeprvog ciklusa vrednovanog s najmanje 180 ECTS bodova, II ili III. ciklusaBolonjskog sustava studiranja arhitekture ili građevine,
 • položen ispit za državne službenike,
 • najmanje jedna (1) godina radnog staža  u struci  nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
  a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.