+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom pravobraniteljstvu
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom pravobraniteljstvu

  Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Županijskog pravobraniteljstva objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta državnog službenika

u Županijskom pravobraniteljstvu

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I PRAĆENJE SUDSKE PRAKSE- 1 (jedan) izvršitelj

 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
  • vođenje, praćenje i proučavanje sudske prakse po pitanjima koja su od interesa za jedinstvenu primjenu zakona, te pomaganje pravobranitelju i zamjenicima u radu na svim poslovima,
  • izrada nacrta i rješenja u svezi radnih odnosa,
  • davanje stručnih mišljenja u rješavanju predmeta i poduzimanje procesnih radnji u postupku,
  • pravljenje analiza, te upoznavanje Pravobranitelja ili Zamjenika sa sadržajem istih, te pomaganje u izradi izvještaja, analiza i informacija,
  • praćenje stanja stručne literature,
  • po pismenoj ovlasti pravobranitelja ili zamjenika pravobranitelja, iste zamjenjuje u radnjama i zastupanju u predmetima pred sudom ili drugim tijelima, sukladno ovlasti navedenoj u pismenoj ovlasti i zakonu koji procesno regulira konkretne postupke, kao što je već reguliran,
  • obavljanje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog pravobraniteljstva i to:

 

      - VSS/VII stupanjstručnespreme, odnosnozavršenovisokoobrazovanjenajmanjeprvogciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke,

- položenpravosudniispit,

-najmanje tri godineradnogstažanakonstjecanjastručnespreme.

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

Ovaj natječaj ne sadrži fazu polaganja ispita općeg znanja jer je položen pravosudni ispit uvjetutvrđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Županijskog pravobraniteljstva prema Zakonu o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidat koji ne položipismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata, nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno informiraju o postignutom rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Županijskom pravobraniteljstvu“ 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.