+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA PLANIRANJE RAZVOJA I PRIPREMU RAZVOJNIH PROJEKATA - 1 (jedan) izvršitelj 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

 

 1. Opis poslova:
  • sudjeluje u pripremi i izradi integralnih i sektorskih razvojnih planova, a posebno u oblasti jačanja poduzetništva, zapošljavanja, lokalne komunalne infrastrukture, ruralnog razvoja i povećanja kvalitete življenja na području Širokog Brijega;
  • analizira stanje i potrebe lokalnog gospodarstva, ostvaruje neposredne kontakte i pomoć poduzetnicima u pripremi i realizaciji investicijskih projekata;
  • prati stanje u oblasti upravljanja poljoprivrednih drugim lokalnim prirodnim resursima i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u toj oblasti;
  • u suradnji s mjesnim zajednicama, javnim poduzećima, ustanova, udruženjima građana, ministarstvima prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usuglašava prioritete za realizaciju;
  • sudjeluje u pripremi i izradi projektne dokumentacije i apliciranju na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica;
  • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost ove Službe i koje mu odrede nadređeni..

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Širokog Brijega i to:

 • VSS/VII stupanj- ekonomski, pravni, građevinski, strojarski, elektrotehnički, agronomski ili biotehnički fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvogciklusa vrednovanog s najmanje 240 ECTS, II ili III ciklusaBolonjskog sustava studiranja, ekonomije, prava, građevine, strojarstva, elektrotehnike, agronomije i biotehnologije,
 • najmanje tri (3) godine radnog staža u struci,
 • položen ispit za državne službenike i
 • poznavanje rada na računaru.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidat se prijavljuje na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne položi ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informira, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informira o postignutim rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.


Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.