+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zaoadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije  Zapadnohercegovačke

 

  1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZAPROSTORNO UTEĐENJE I INFRASTRUKTURU- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

-sudjeluje u stručnom radu na izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja, izvješća i programa za pitanja infrastrukture (promet, veze, telekomunikacije, vodovod, odvodnja),

-samostalno obrađuje pojedine elaboracije i stručna pitanja u djelokrugu prometa i veza,

-sudjeluje u izradi prostornih planova užeg i šireg područja,

-prati i ocjenjuje stanje u prostoru iz svoje nadležnosti i daje inicijative za unapređenje stanja-programske smjernice,

-posebno vodi brigu o osobito vrijednim i zaštićenim prostorima,

-po potrebi sudjeluje u izradi odgovarajućih propisa,

-vodi dokumentaciju prostora za pitanja infrastrukture,

-obavlja i druge poslove koje mu odredi ravnatelj Zavoda.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zaoadnohercegovačkei to:

  • VSS-najmanje VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova građevinske, arhitektonske ili prometne struke, 
  • položen ispit za državne službenike
  • dvije godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme.

 

Prijava kandidata na natječaj:

  1. Kandidat se prijavljuje na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
  2. Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne položi ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informira o postignutom rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje je postigao, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

uMinistarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke“ 

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

 Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.