+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačke

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA INTERNU KONTROLU ISPLATA I JAVNE NABAVE - 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta, a najduže godinu dana

 

 1. Opis poslova:
 • izrađuje prednacrt, nacrt i prijedlog proračuna i završnog računa u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo (opću bilancu sredstava),
 • prati stanje proračuna i utrošak sredstava po pojedinim pozicijama, izrađuje nacrt operativnog plana na kraju mjeseca te izrađuje zahtjeve za preraspodjelu sredstava ukoliko se javi potreba,
 • obavlja zaključna knjiženja i izrađuje godišnji obračun proračuna,
 • prati propise iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, financijskog i materijalnog poslovanja te javnih nabavki i druge propise koji su mu potrebni za pravovremeno i zakonito obavljanje poslova te o tim propisima i njihovim specifičnostima pravovremeno upoznaje ministra,
 • obavlja kontrole isplata sredstava za bruto plaće i sve ostale naknade, naknade troškova uposlenih, doprinose poslodavca za sve škole koje se financiraju iz Proračuna Županije, utvrđuje postoji li adekvatna računovodstvena i druga potrebna dokumentacija i izrađuje reklamacije o dokumentaciji koja nedostaje i drugim uočenim manjkavostima, te predlaže mjere za otklanjanje nepravilnosti, a u slučaju uočenih nezakonitosti predlaže ministru i Ministarstvu financija Županije obustavljanje isplate,
 • obavlja poslove javne nabavke roba i usluga sukladno važećem Zakonu o javnim nabavkama i u tom smislu priprema i sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije, rukovodi povjerenstvom za javne nabave, izrađuje potrebne akte za rad povjerenstva, odgovoran je za zakonit rad povjerenstva za javne nabave, priprema ugovore nakon provedene procedure javne nabave o izvođenju radova, vršenju usluga ili isporuci robe,
 • popunjava obrasce za ISFU: zahtjev za nabavku, unos grupe faktura, grupa naloga za knjiženje, zahtjev za otvaranje dobavljača,
 • sudjeluje u izradi izviješća i nacrta plana i programa rada Sektora za pravne, opće i računovodstvene poslove i
 • obavlja i druge poslove po nalogu ministra i pomoćnika ministra za pravne, opće i računovodstvene poslove.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačkei to:

 • VSS, VII/1 stupanj stručne spreme odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke,
 • ispit za državne službenike,
 • tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i
 • poznavanje rada na računalu.

 

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidat se prijavljuje na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne položi ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informira o postignutom rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje je postigao, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zaoadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik

 Marica Bošnjak dipl. iur

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.