+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Federacija Bosne Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Bosna i Hercegovina

 

 

Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem uŽupaniji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Široki Brijeg objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega 

 1. Studij prava - 3 (tri) vježbenika
 2. Studija građevinarstva- 1 (jedan) vježbenik
 3. Studij sterojarstva-1 (jedan) vježbenik
 4. Studij geografije, smjer- turizam i zaštita okoliša- 1 (jedan) vježbenik
 5. Studij informacijskih znanosti- smjer informatika/informatologija - 2 (dva) vježbenika i
 6. Studij pedagogije - 2 (dva) vježbenika. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2020 godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega broj: 03-187/20 od 30. lipnja 2020. godine:

 • bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,
 • prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Grada na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2020. godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijegabroj: 03-187/20 od 30. lipnja 2020. godine kako slijedi:
 1. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranjapravne struke,
 2. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke,
 3. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja strojarske struke,
 4. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranjastudij geografije - smjer turizam i zaštita okoliša
 5. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranjastudijinformacijskih znanosti- smjer informatika/informatologija,
 6. VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranjapedagoške struke,
 • dobi do 30 godina.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o programu zapošljavanja vježbenika u 2020 godini u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega broj: 03-187/20 od 30. lipnja 2020. godine i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbio jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem uŽupaniji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18).

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na  razdoblje od 1 (jedne) godine.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidatprijavljen na evidenciju Službe prije 28. 02. 2020. godine kao dana podnošenja prijave Grada Širokog Brijega na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i
 5. Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačkeza prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za prijem vježbenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“ 

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.