+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Županijskom sudu Široki Brijeg
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Županijskom sudu Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA VLADA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Županijskog suda Široki Brijeg objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika

u Županijskom sudu Široki Brijeg

 1. RUKOVODITELJ TEMELJNE USTROJBENE JEDINICE ZA SUDSKU

UPRAVU - 1 (jedan) izvršitelj

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave koje mu neposredno dodijeli predsjednik suda; organizira obavljanje svih poslova u skladu s propisima koji uređuju unutarnje poslovanje suda; organizira blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti odjela sudske uprave; vrši sveukupnu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u sudu i otpremaju iz suda, redovito kontrolira rad na poslovima prijema pošte, upisnika, vršenja pravilnog upisa, formiranja spisa, ulaganja i i ažuriranja podnesaka u spisima, stavljanja određenih oznaka na omote, otpremanje pošte; preko višeg referenta za unos dokumenata stara se o vođenju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima na svim upisnicima; pravi nacrte pojedinačnih i općih akata suda; brine se za blagovremeno osiguranje odgovarajućih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe suda; sastavlja mjesečna izvješća o radu sudaca; vodi evidenciju o normama sudaca u kvalitativnom i kvantitativnom smislu; vodi računa o potrebi materijalnih nabavki za cjelokupni sud; samostalno održava sastanke s djelatnicima suda; organizira blagovremeno sastavljanje stalnih i povremenih statističkih izvještaja prema utvrđenom kalendaru, izrađuje godišnje informacije o radu Suda i sudaca, daje prijedloge za ocjenu rada namještenika; priprema sadržaj teksta raznih uvjerenja i potvrda i dogovora na podneske iz svog djelokruga rada; redovito obavještava usmeno ili pismeno predsjednika suda o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda.

 

 1. Opis poslova:

 

Vrši izradu analiza i izvješća, informacija i drugih stručno analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka; vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog računa (opći bilans sredstava); vrši izradu i godišnjeg plana financijskih sredstava, kao i izradu i procjenu dokumenta okvirnog proračuna (DOP); vrši izradu prijedloga zahtjeva za financijska sredstva potrebna za rad suda, vrši nadzor nad zakonitošću i stara se za pravilnu primjenu propisa u oblasti financijskog poslovanja; surađuje s organima i organizacijama u vezi s poslovima iz svog djelokruga; učestuje u davanju primjedbi, prijedloga i mišljenja u vezi izrade federalnih, županijskih i drugih propisa kojima se reguliraju financijski poslovi; obavlja i druge poslove po naredbi šefa za opće poslove, računovodstveno- materijalne i pomoćne poslove, rukovoditelja temeljne ustrojbene jedinice za sudsku upravu i predsjednika suda.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda Široki Brijeg i to:

Za pozicije 01:

 • VSS/VII stupanj, završen pravni fakultet odnosno završeno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme,
 • poznavanje rada na računam ( Microsoft, Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook),
 • položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 02:

 • VSS/VII. stupanj, završen ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke,
 • 3 godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme,
 • poznavanje rada na računani ( Microsoft, Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook),
 • položen ispit za državne službenike.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (vladazzh.com)

 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se daje odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Županijskom sudu Široki Brijeg“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.