+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog sudau Ljubuškom objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Ljubuškom

 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA VOĐENJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA- 1(jedan) izvršitelj

 Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme 

 1. Opis poslova:

rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa o prometu nekretnina na temelju kojih se traži upis u zemljišne knjige; donosi rješenje o upisu i vrsti upisa u zemljišne knjige i druge knjige evidencije; po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; unosi podatke iz starih zemljišnih knjiga u novi sustav; potvrđuje i slaže zemljišno knjižne uloške i uspostavlja zemljišnoknjižne uloške; prikuplja podatke i sastavlja izvješća o zemljišnoknjižnim stvarima; stara se o zakonitom i urednom provođenju upisa u zemljišnim knjigama, urednosti i arhiviranju zemljišnoknjižnih spisa; sačinjava izvješća o ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja  rukovoditelju zemljišnog ureda i predsjedniku suda; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o zemljišnim knjigama i drugim propisima i druge poslove po nalogu rukovoditelja zemljišnog ureda i predsjednika suda. 

UVJETI:

 Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Ljubuškom  i to: 

 - diploma visokogobrazovanja VSS/VII stupanjpravnestruke, odnosnovisokanaobrazbaprvogciklusa vrednovanog s 180 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusaBolonjskog sustava studiranja pravne struke,

- položenispitzadržavneslužbenike,

-položenispitzazemljišnoknjižnogreferenta,

-poznavanjeradanaračunalui

- jednagodinaradnogstaža u strucinakonstjecanjastručnespremeilinajmanje pet godinaradnogiskustva u tijelimadržavneslužbenakonpoloženogstručnogispitazanamještenikeu tijelimadržavneslužbe.

 Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
  a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 NAPOMENA ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Ljubuškom“

 Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3.  ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.