+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

  1. ŠEF ODSJEKA UPRAVNIH POSLOVA SA SJEDIŠTEM U ŠIROKOM BRIJEGU- 1(jedan) izvršitelj
  2. ŠEF ODSJEKAINFORMATIKE, VEZE I TELEKOMUNIKACIJA- 1(jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

  1. Opis poslova:

 rukovodi Odsjekom i ovlašten je da organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im bliže upute o načinu obavljanja tih poslova; osigurava pravodobno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra o stanju obavljanja poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); vodi skraćeni upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju; priprema izvješća o rješavanju upravnih predmeta i sačinjava konačne verzije analitičko-informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka; izrađuje prijedlog ocjene rada za uposlenike Odsjeka sukladno propisima i uputama pomoćnika ministra; uredno vodi evidenciju o poštivanju radnog vremena uposlenika Odsjeka; zadužen je za čuvanje i uporabu pečata; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

  1. Opis poslova:

 neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; predlaže plan opremanja Ministarstva telekomunikacijskom i informatičkom opremom i sredstvima veze; vrši realizaciju programa stručnog osposobljavanja uposlenika Ministarstva iz oblasti informatike; izrađuje prijedlog naputka u svezi pravilnog rukovanja i održavanja informatičke i druge opreme koristeći se tehničkim pravilima proizvođača navedene opreme, te predlaže program modernizacije Ministarstva informatičkom i drugom opremom iz svog djelokruga; daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; izrađuje prijedlog plana rada i izvješća o radu Odsjeka; sačinjava konačne verzije analitičko-informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje radnu verziju ocjene rada za državne službenike i namještenike u Odsjeku sukladno Zakonu i uputama pomoćnika ministra; uredno vodi evidencije o poštivanju radnog vremena od strane djelatnika kojima rukovodi; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

 UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

 Za pozicije 01:

 - VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom procesu studiranja, pravne struke; 

- 4 godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika. 

Za poziciju 02: 

- VSS,VII. , odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po  Bolonjskom sustavu studiranja, stupnja školske spreme, ekonomske, elektrotehničke ili strojarske struke smjer informatika ili informatičke, računarske i telekomunikacijske struke,

- 4 godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

 Prijava kandidata na natječaj:

  1. Kandidat se prijavljuje na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
  2. Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

 NAPOMENA ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne položi ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanjarezultata na ispitu općeg znanja pismeno informira, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informira o postignutom rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje je postigao, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

 Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

 Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.