+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime  Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta državnog službenika

u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke

 1. STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIKU - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • organizira projektiranje, razvoj, implementaciju i održavanje informatičkog telekomunikacijskog sustava Uprave, te osigurava njegovu tehničku ispravnost i neometano funkcioniranje;
 • analizira rad i predlaže mjere racionalnijeg korištenja sredstava;
 • predlaže i nadzire sve aktivnosti oko održavanja i sigurnosti IT i TK sustava Uprave, te predlaže i provodi mjere za zaštitu tajnosti podataka informacijskog sustava Uprave;
 • analizira zastoje u radu sustava, te djeluje na njihovu otklanjanju ili ih učinkovito organizira;
 • predlaže interne procedure i propise vezane uz korištenje SW i HW koje koristi Uprava, kao i izobrazbu vezanu uz primjenu procedura i propisa kojima je reguliran rad informatičkog sustava Uprave;
 • planira i predlaže nabavu računalne i telekomunikacijske opreme za korisnike Uprave, vodi evidenciju o njenom radu,
 • analizira i daje prijedloge unapređenja aplikacija koje Uprava koristi, a koje su izradile vanjske institucije, te ustanovljavajući moguća poboljšanja, istim predlaže njihove modifikacije, odnosno sudjeluje u radu pri njihovu uvođenju;
 • organizira i nadzire ispravan rad s bazom podataka, uključujući dodjeljivanje šifri i lozinki za pristup njima, a prema vrsti podataka i pravu pristupa ukoliko je takvo što potrebno;
 • predlaže način izrade sigurnosnih kopija baza podataka i povrata konzistentnosti stanja podataka;
 • obavlja i druge poslove iz domene informatike i telekomunikacija;
 • prati znanstvena dostignuća iz područja svog djelovanja i osigurava njihovu primjenu u razvoju i funkcioniraju informatičkog sustava Uprave;
 • obavlja i druge složene poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta koje mu odredi ravnatelj.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke i to:

 - VSS/VII stupanj, odnosno visoka naobrazba prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja računovodstvene/ informatičke struke, jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe, položen ispit za državne službenike.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike);

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17).

Prijavu, s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Županije Zapadnohercegovačke“ 

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.