+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

 1. RUKOVODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE- pomoćnik Gradonačelnika - 1 (jedan) izvršitelj
 2. ŠEF ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO U SLUŽBI ZA GOSPODARSTVO - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
  • prima, pregleda zaprimljene predmete, daje upute, koordinira i prati izvršenje danih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Službe,
  • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlasti od Gradonačelnika,
  • sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga proračuna Grada, nacrta i prijedloga odluke o privremenom financiranju Grada,
  • sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga odluke o izvršenju proračuna Grada,
  • sudjeluje u radu sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na načina da izlaže, obrazlaže i preko Gradonačelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Služe,
  • ostvaruje suradnju sa županijskim i federalnim tijelima uprave koja su nadležna za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
  • utvrđuje konačne tekstove izvješća, informacija, analiza i drugih stručnih materijala,
  • obavlja prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja iz nadležnosti Službe,
  • utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika,
  • pruža stručnu pomoć na pravilnom obavljanju poslova iz nadležnosti Službe,
  • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka Gradskog vijeća i drugih pod zakonskih akata iz nadležnosti Službe,
  • obavlja i druge poslove koje mu naloži Gradonačelnik iz nadležnosti Službe.
 1. Opis poslova:

Šef Odsjeka rukovodi Odsjekom s ovlastima utvrđenim u članku 41. ovoga Pravilnika i neposredno obavlja slijedeće poslove:

 • pregledava zaprimljene predmete, daje upute službenicima i namještenicima, te prati izvršavanje daljnjih poslova i radnih zadataka iz djelokruga Odsjeka,
 • radi na izradi informacija i analiza, izvješća i drugih stručnih materijala iz oblasti gospodarstva,
 • pruža stručnu pomoć službenicima i namještenicima na pravilnom obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka,
 • stara se da rješenja budu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
 • sudjeluje u izradi nacrta propisa o pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik,
 • izrađuje program rada, izvješće o radu i drugih materijala iz nadležnosti Odsjeka,
 • obavlja prijem stranaka po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka,
 • ostvaruje suradnju sa županijskim i federalnim tijelima uprave koja su mjerodavna za poslove iz djelokruga rada Odsjeka radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • obavlja korespondenciju s fizičkim i pravnim osobama glade pitanja iz oblasti djelokruga rada Odsjeka,
 • prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka Gradskog vijeća i drugih pod zakonskih akata koji se odnose na poslove iz nadležnosti Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka kao i poslove koje mu odredi rukovoditelj Službe.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Širokog Brijega i to:

Za pozicije 01:

 • VSS/VII stupanj ekonomskog smjera odnosno visoko obrazovanje najmanje I. ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s ostvarenih 240 ECTS bodova ekonomije,
 • položen ispit za državne službenike,
 • najmanje pet (5) godina radnog staža  u struci i
 • poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

 • VSS/VII stupanj ekonomski, agronomski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s ostvarenih 240 ECTS bodova ekonomije, agronomije ili prava,
 • položen ispit za državne službenike,
 • najmanje četiri (4) godine radnog staža u struci i
 • poznavanje rada na računaru.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg i ostalog državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.