+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Grude
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Grude

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Grude

  

 1. POMOĆNIK NAČELNIKA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
 2. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE STATISTIKE - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
 3. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KATASTRA NEKRETNINA- 1 (jedan) izvršitelj u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Rukovodi Službom i odgovara za njen rad,organizira obavljanje poslova iz nadležnosti Službe i osigurava blagovremeno, zakoniti i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe, upoznaje Općinskog načelnika o svim pitanjima i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti Službe, izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti gospodarstva te akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, sudjeluje, analizira i priprema prijedloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe, donosi planove rada i program rada Službe i odgovara za njihovo izvršenje, izrađuje izvješća o radu Službe, potpisuje rješenja i druge akte iz Službe za koje je ovlašten od strane Općinskog načelnika, izvješćuje Općinska i druga tijela o radu Službe,o stanju u oblasti gospodarstva i o drugim pitanjima iz djelokruga Službe, prati stanje i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Službe, osigurava suradnju s drugim tijelima, osniva komisije i druga radna tijela za izvršenje određenih poslova iz djelokruga rada Službe, odlučuje sukladno zakonu o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Službe, ocjenjuje rad službenika i namještenika,surađuje s poslovodstvima poduzeća, prati stanje u oblasti vodoprivrede i predlaže određena mjere djelovanja u ovoj oblasti, brine o održavanju lokalnih cesta u Općini, izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda u ratu i miru,surađuje s drugim Službama i tijelima lokalne uprave i samouprave po pitanju zaštite od elementarne nepogode, surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite, obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Općinski načelnik ili su utvrđeni zakonom. 

 1. Opis poslova:

Vodi statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po programu statističkih istraživanja od interesa za općinu, izrađuje godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, izrađuje redovni kvartalni i godišnji izvještaj iz oblasti stočarstva (individualni i privatni sektor), izvješćuje zasijanim poljoprivrednim površinama u oblasti ratarstva, povrtlarstva , voćarstva, izvješćuje o ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, provodi i druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja općine, izrada pojedinačnih planova i programa razvoja općine, izrađuje informacije, analize, izvještaje i stručne analitičke materijale iz djelokruga Službe, prikuplja i obrađuje druge statističke podatke značajne za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, surađuje s visim organima prilikom popisa stanovništva i svih ostalih popisa koje viši organi provod, izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika, obavlja i druge stručne poslove po nalogu Općinskog načelnika, Pomoćnika načelnika i Šefa Odsjeka.

 1. Opis poslova:

Prikuplja podatke o promjenama na nekretninama i provođenje promjena u sustavu katastr. ba., ispravljanje grešaka u bazi podataka katastra nekretnina utvrđenih u procesu njene izrade, izmjera i digitalizacija podataka u svrhu izrade i održavanja katastra komunalnih uređaja, priprema dokumentaciju za zamjenu,uspostavu i održavanje zemljišne knjige, priprema dokumentaciju za izlaganje na javni uvid podataka izmjene i katastarskog klasiranja, prikupljanje podataka o promjenama u postupku izmjere im katastarskog klasiranja zemljišta i provedbe utvrđenih promjena u bazama podataka, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, Pomoćnika načelnika i Šefa odjela. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave Općine Grude i to: 

Za pozicije 01:

- VSS- VII stupanj, strojarski, ekonomski, pravni, građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske, strojarstva, ekonomije, pravna, građevine

- pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,

- položen ispit za državnog službenika,

- poznavanje rada na računalu. 

Za poziciju 02:

 • VSS- VII stupanj, agronomski, pravni i ekonomski, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja agronomske, pravne ili ekonomske struke,
 • jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 • poznavanje rada na računalu i
 • položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 03:

 • VSS- VII stupanj, dipl. ing. geodezije, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja geodetske struke
 • jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
 • poznavanje rada na računalu i
 • položen ispit za državnog službenika.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanje uredno popunjenog prijavnog obrascaPovjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

U Jedinstvenom  tijelu uprave Općine Grude“ 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.       

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.