banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Povjerenstvo za državnu službu Županije
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Utorak, 06 Rujan 2016 12:27

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. Općina Grude

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

12. kolovoza 2016 godine.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

15. 09. 2016.

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

06. 09.2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 26 Kolovoz 2016 11:57

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

29. srpnja 2016 godine.

01.

1.. Stručni suradnik za pravne poslove u Upravi policije – jedan izvršitelj,

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

09. 9. 2016. godine – petak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

26. 8. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 19 Kolovoz 2016 09:16

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

16. srpnja 2016 godine.

01.

02.

03.

1. Stručni savjetnik za drugostupanjski postupak u Sektoru administracije

2. Šef Odsjeka za javne nabave u Sektoru potpore

3. Viši stručni suradnik za prekršaje i izradu pojedinačnih akata u prvostupanjskom postupku u Upravi policije – jedan izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

26. 8. 2016. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1...... 10,00 sati

pozicija 2..... 12,00 sati

pozicija 3.    14,00 sati

Datum objave na web-u

19. 8. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude
Petak, 12 Kolovoz 2016 11:10

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude

  1. STRUČNI SURADNIK ZA  GRAĐANSKA STANJA - MATIČAR - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za opću upravu, branitelje iz domovinskog rata i društvene djelatnosti i

  1. STRUČNI SURADNIKA ZA POSLOVE STATISTIKE - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Radna mjesta se popunjavaju na određeno vrijeme na jednu godinu

01. Opis poslova:

Obavlja stručnu obradu zahtjeva budućih bračnih partnera u skladu s Obiteljskim zakonom F BiH, utvrđuje postojanje uvjeta za sklapanje braka i obavlja prijem i obradu prijava za sklapanje braka, upoznaje buduće bračne partnere s mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu s Obiteljskim zakonom, određuje rok za sklapanje braka u dogovoru s bračnim partnerima i obavlja svečani čin sklapanja braka,
priprema rješenja za redovni i naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, vjenčanih i knjigu državljana, priprema rješenja koja se odnose na građanska stanja prema Zakonu o matičnim knjigama F BiH, a koja su u nadležnosti tijela uprave općine, priprema rješenja za ispravke grešaka koje su upisane u matične knjige, pruža stručnu pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, rukovodi i organizira rad u centru za pružanje usluga građanima (šalter sala), vodi postupaka rada utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama, vodi prvostupanjski postupak u upravnim stvarima, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pomoćnika načelnika.

02. Opis poslova:

Vodi statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po programu statističkih istraživanja od interesa za općinu, izrađuje godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, izrađuje redovni kvartalni i godišnji izvještaj iz oblasti stočarstva (individualni i privatni sektor), izvješćuje zasijanim poljoprivrednim površinama i prinosima u oblasti ratarstva, povrtlarstva i voćarstva, izvješćuje o ukopnoj proizvodnji, provodi i druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja općine, izrada pojedinačnih planova i programa razvoja općine, izrađuje informacije, analize, izvještaje i stručne analitičke materijale iz djelokruga Službe, prikuplja i obrađuje druge statističke podatke značajne za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, surađuje s višim organima prilikom popisa stanovništva i svih ostalih popisa koje viši organi provode, izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, obavlja i druge stručne poslove po nalogu Općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i šefa Odjela.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:

Za pozicije 01:

- VSS -VII stupanj, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke;

-  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne služne nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

- VSS -VII stupnja, agronomski, pravni i ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu         studiranja  pravna, ekonomije, agronomije;

--  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne služne nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe;

- poznavanje rada na računalu i

- položen ispit za državnog službenika.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za poziciju broj 01  i 02:

  1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
  2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
  3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
  4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računalu i
  5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:

1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,

2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,

3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude  “

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 
JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 30 Srpanj 2016 07:56
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Na temelju  članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne upravne i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja
Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
1. RAVNATELJ UPRAVE ZA CIVILNE ZAŠTITE - 1 (jedan) izvršitelj
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 30 Srpanj 2016 07:54
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Na temelju  članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne upravne i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja
Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke
1. RAVNATELJ UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 29 Srpanj 2016 15:18

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

1. Grada Širokog Brijega

2. Upravi za inspekcijske poslove ŽZH

3. Općinskom sudu u Širokom Brijegu

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

1.    10.06.2016

2.    18.06.2016

3.    05.07.2016.

01.

02.

03.

1. Stručni savjetnik za pripremu, praćenje i realizaciju projekata

2. Stručni suradnik za analitiku i odnose s javnošću

3. Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

09. 08. 2016. godine – utorak

Vrijeme polaganja

Pozicija 1. u     10,00 sati

Pozicija 2. u     12,00 sati

Pozicija 3. u     14,00 sati

Datum objave na web-u

28. 07. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 29 Srpanj 2016 15:05
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta  državnog  službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UPRAVI POLICIJE - 1 (jedan) izvršitelj
Radno mjesto  se popunjava na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
Vrši obradu zahtjeva i priloga te priprema nacrte prvostupanjskih rješenja za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, rješava jednostavnije upravne postupke, u prekršajnom postupku zastupa mjerodavno tijelo pred nadležnim sudom, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka, radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme,  za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:
- VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja  pravne struke.
- jedna godina radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- poznavanje rada na računaru i
- položen ispit za državnog službenika.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije):
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:
1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik  

Marica Bošnjak dipl. iur.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 15 Srpanj 2016 08:00
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih  mjesta  državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SAVJETNIK ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U SEKTORU ADMINISTRACIJE- 1 (jedan) izvršitelj
2. ŠEF ODSJEKA ZA JAVNE NABAVE U SEKTORU POTPORE - 1 (jedan) izvršitelj
3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PREKRŠAJE  I IZRADU POJEDINAČNIH AKATA U PRVOSTUPANJSKOM POSTUPKU U UPRAVI POLICIJE – 1 (jedan) izvršitelj
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Utorak, 12 Srpanj 2016 13:06

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. 1. JEDINSTVENO GRADSKO TIJELO UPRAVE GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

2. 2. UPRAVA ZA INPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

1.   10. 06. 2016. godine

2.   18. 06. 2016. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

26. 7. 2016.

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

12. 7. 2016.  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
Utorak, 05 Srpanj 2016 07:28
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Petak, 01 Srpanj 2016 06:34

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

21. svibnja 2016. godine

01.

Stručni suradnik za stambeno - komunalno gospodarstvo – 1. (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

12. 07. 2016. godine – utorak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

01. 07. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Srijeda, 22 Lipanj 2016 11:35

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

21.05. 2016 godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

30. 06. 2016

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

22. 06. 2016  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 17 Lipanj 2016 13:06
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- V L A D A -
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Ministarstvu unutarnjih poslova
Županije Zapadnohercegovačke
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 17 Lipanj 2016 13:02
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUĆNOG ISPITA
Četvrtak, 09 Lipanj 2016 11:33

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUĆNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Ljubuški

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

26. travnja 2016 godine.

01.

1. Stručni suradnik za geodetske poslove – jedan izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

23. 06. 2016. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

09. 06. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
Četvrtak, 09 Lipanj 2016 08:11

 

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  grada Širokog Brijega objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta  državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega

 

1. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRIPREMU, PRAĆENJE I REALIZACIJU PROJEKATA- 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova:

- prikuplja i analizira podatke iz oblasti komunalne infrastrukture,

- radi na pripremi i sudjeluje u izradi prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture,

- prati realizaciju, koordinira i vrši nadzor nad izvođenjem svih projekata koji se financiraju iz gradskog proračuna,

- prati i koordinira realizaciju projekata oblasti komunalne infrastrukture koje provode javna poduzeća,

- sačinjava potrebna izvješća o implementiranju projekata  na razini Grada za potrebe gradonačelnika, Gradskog vijeća viših razina vlasti na temelju odgovarajućih metodologija nadležnih institucija,

- ostvaruje potrebnu suradnju s drugim gradskim službama s ciljem postizanja koordinacije i kvalitetnijeg izvršavanja zadataka iz svoje nadležnosti,

- prati i provodi propise i druge odluke iz oblasti svojih nadležnosti, te obavlja administrativno-tehničke poslove iz djelokruga svoje nadležnosti i nadležnosti Odsjeka,

- obavlja i druge poslove  koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka, odnosno druga nadređena osoba.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave grada Širokog Brijega i to:

 

VSS/VII stupanj građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje II ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske struke;

- položen  stručni upravni ispit;

-najmanje tri godine radnog staža u struci;

- poznavanje rada na računaru.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije):

 

1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),

2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,

4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i

5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 

NAPOMENA:

Kandidat koji dostavi dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 09 Lipanj 2016 08:06

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

29. travnja 2016 godine.

01.

02.

1. Viši stručni suradnik za obradu podataka u Sektoru administracije – jedan izvršitelj

2.. Stručni suradnik za javne nabave u Sektoru potpore – jedan izvršitelj.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

21. 06. 2016. godine – utorak

Vrijeme polaganja

pozicija 1...... 10,00 sati

pozicija 2..... 12,00 sati

Datum objave na web-u

09. 06. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 27 Svibanj 2016 12:25

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

2. Općina Ljubuški

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

1.   29. 04. 2016.

2.   26.04. 2016.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

07. 06. 2016. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

27. 05. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 21 Svibanj 2016 07:11
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA STAMBENO- KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 1 (jedan) izvršitelj
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 29 Travanj 2016 07:29
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih  mjesta  državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 28 Travanj 2016 09:51

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Grad Široki Brijeg

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

01.04.2016.

01.

1. Sanitarni inspektor.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

12. 05. 2016. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

Datum objave na web-u

28. 04. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
Utorak, 26 Travanj 2016 07:01
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Ljubuški objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
Petak, 01 Travanj 2016 07:38
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  grada Širokog Brijega objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta  državnog službenika
u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Širokog Brijega
 
Spisak kandidata koji su dužni pristupiti polaganju Stručnog ispita
Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 14:25

SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH–

Objava

natječaja

Glasilo/štampa

„Večernji list“, „Dnevni list“

Datum

17.02.2016

Broj pozicije

Naziv radnog mjesta

01.

Stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Sektoru za kulturu i kulturno povijesnu baštinu Odsjek za kulturno povijesnu baštinu

Mjesto polaganja

 

Ustanova

Povjerenstvo za državnu službu ŽZH

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg

Datum polaganja

04. 04. 2016 godine – ponedjeljak

Vrijeme polaganja

10:00 sati,

Datum objave na web-u

21.03.2016 godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju Stručnog ispita
Ponedjeljak, 07 Ožujak 2016 11:13

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Posušje

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

29.01.2016

01.

02.

1. Pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

2. Urbanističko - građevinski i komunalni inspektor

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

10. 03. 2016. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   12,00 sati

pozicija 2.   10,00 sati

Datum objave na web-u

07. 03. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Srijeda, 17 Veljača 2016 08:20
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Ponedjeljak, 01 Veljača 2016 13:32

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

23. prosinca 2015 godine.

01.

02.

03.

1. Stručni suradnik za javne nabave u Sektoru potpore – jedan izvršitelj.

2. Inspektor za matične knjige i matični registar u Sektoru administracije - jedan izvršitelj.

3. Inspektor za oružje u Upravi policije - jedan izvršitelj.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

10. 02. 2016. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

pozicija 1...... 10,00 sati

pozicija 2..... 12,00 sati

pozicija 3. ....14,00 sati

Datum objave na web-u

01. 02. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
Petak, 29 Siječanj 2016 13:22
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
- V L A D A –
Povjerenstvo za državnu službu
Poništenje javnog natječaja - Općina Grude
Na temelju  članka 27. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovčke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) a na Zahtjev Općine Grude, Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika
Petak, 29 Siječanj 2016 08:00
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Posušje objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Četvrtak, 21 Siječanj 2016 13:19

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

23.12. 2015.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

28. 01. 2016. godine

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

21. 01. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 21 Siječanj 2016 13:17

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUĆNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Ljubuški

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

10. prosinca 2015 godine.

01.

1. Stručni suradnik za praćenje i analizu javnih prihoda iz nadležnosti općine - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

29. 01. 2016. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   11,00 sati

Datum objave na web-u

21. 01. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
Četvrtak, 21 Siječanj 2016 08:05
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 08 Siječanj 2016 09:38

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Općina Ljubuški

Datum objave

10. 12. 2015.

Tisak

„Večernji list“, „Dnevni list“

Datum održanog ispita

20. 01. 2016. godine

Vrijeme održanog ispita

10,00 sati

Datum objave na web-u

08. 01. 2016. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 23 Prosinac 2015 09:34
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih  mjesta  državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 10 Prosinac 2015 14:41

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

12. studenog 2015 godine.

01.

1. Pomoćnik ministra u Sektoru potpore

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

22. 12. 2015. godine – utorak

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

10. 12. 2015. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
Četvrtak, 10 Prosinac 2015 09:27
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Ljubuški objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Ljubuški
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Četvrtak, 12 Studeni 2015 08:14
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnji poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
1. POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU POTPORE - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Utorak, 10 Studeni 2015 13:31

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Stručna služba Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

03. 10. 2015

01.

1. Viši stručni suradnik za pripremanje i realizaciju sjednica Vlade

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

19. 11. 2015. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

12,00 sati

Datum objave na web-u

10. 11. 2015. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Četvrtak, 29 Listopad 2015 08:16

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. Vlada Županije Zapadnohercegovačke

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

03.10.2015 god.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

09. studenog 2015. godine

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

28. 10. 2015  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 » > Kraj >>

Stranica 2 od 6