banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

Povjerenstvo za državnu službu Županije
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave općine Posušje
Petak, 25 Srpanj 2014 07:33
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime općine Posušje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta  državnih službenika
u Jedinstvenom tijelu uprave općine Posušje

1.    STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVNO RJEŠAVANJE - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
2.    STRUČNI SURADNIK ZA PITANJA BRANITELJA -1 (jedan) izvršitelj u Službi za branitelje iz Domovinskog rata

01.    Opis poslova:
-    Obavlja poslove prvostupanjskog upravnog rješavanja pri izdavanju urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za uporabu objekta; surađuje u izradi rješenja i drugih akata iz oblasti prostornog uređenja i građenja, sastavlja izvješća; priprema nacrte i prijedloge općinskih akata iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; vodi registar propisa iz oblasti urbanizma i građenja; rješava predmete oko zauzimanja javnih površina, rušenja privremenih objekata i sličica; izdaje uvjerenja o predmetima iz oblasti urbanizma i građenja o kojima se vodi službena evidencija; odgovara za zakonito i ažurno vođenje postupka.
02.     Opis poslova:
-    Vođenje upravnog postupka; izrađuje nacrte rješenja iz ove oblasti, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; brine se o provođenju zakona i drugih propisa iz ove oblasti; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga propisa iz ove4 ovlasti koje donosi Općinski načelnik i općinsko vijeće; izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje i to:

za pozicije 01 i 02:
- VSS/VII stupanj, pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje  najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja  pravne struke,
- položen ispit za državne službenike;
- jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1.    sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2.    potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3.    potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
1.    kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa  Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
-  dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenik,
-  dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
-  dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika i
2.    uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati bit će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Posušje“
NE  OTVARATI


Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijelu uprave općine Grude
Srijeda, 16 Srpanj 2014 06:55
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime općine Grude objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Jedinstvenom tijelu uprave općine Grude
1. STRUČNI SURADNIK ZA GRAĐANSKA STANJA -  MATIČAR - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Četvrtak, 10 Srpanj 2014 06:42

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. OPĆINA GRUDE

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

18.06. 2014godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

23. 07. 2014

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

09. 07. 2014  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Četvrtak, 10 Srpanj 2014 06:40
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SAVJETNIK ZA CESTOVNI PROMET - 1 (jedan)  izvršitelj
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 26 Lipanj 2014 12:17

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

17. svibnja 2014 godine.

01.

1. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

04. 07. 2014. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

Datum objave na web-u

26. 06. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Grude
Srijeda, 18 Lipanj 2014 07:21

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Općini Grude

1. STRUČNI SURADNIK IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE - 1 (jedan) izvršitelj

u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

2. URBANISTIČKO - GRAĐEVINSKI I PUTNI INSPEKTOR - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

3. STRUČNI SAVJETNIK ZA NORMATIVNO - PRAVNE POSLOVE- 1 (jedan) izvršitelj u Općinskom vijeću

01. Opis poslova:

organizira i obavlja stručne poslove iz oblasti poljoprivrede; inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba stanovništva u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva; izrađuje analize i izvješća iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva i prati realizaciju zaključaka; ostvaruje suradnju s poduzećima i udrugama i pojedincima s ciljem praćenja problematike  u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva; surađuje s međunarodnim i nevladinim organizacijama u kreiranju i implementaciji projekata iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva; vodi registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u registrima; prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva; pruža stručnu i pravnu pomoć pravnim i fizičkim osobama iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva; organizira treninge i edukacije za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika; obavlja i druge stručne poslove po nalogu Općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i šefa Odjela.

02. Opis poslova:

obavlja  inspekcijski nadzor  za dosljedno provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma i graditeljstva; u provođenju inspekcijskog nadzora u zakonom propisanim slučajevima rješenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti sudionicima građenja, obustavlja daljnju gradnju, odnosno izvođenje pojedinih radova, te uklanjanje građevina ili njenog dijela; u posebnim slučajevima u skladu sa zakonom i posebnim oznakama naređuje zatvaranje gradilišta; pod zakonskim uvjetima zatražiti oglašavanje ništavim rješenje o odobrenju za građenje odnosno rješenje o urbanističkoj suglasnosti, ako se utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; prati stanje u ovim oblastima i skladu sa zakonom poduzima odgovarajuće mjere nalaže organizacijama i pojedincima mjere da svoju djelatnost prilagode zakonskoj regulativi; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava stranku; blagovremeno informira nadležne organe o stanju u ovim oblastima i poduzima mjere, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera; donosi rješenja o otklanjanju uočenih nedostataka; poduzima preventivne i kaznene mjere iz oblasti inspekcije; vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima; izvješćuje o svom radu svog rukovoditelja, Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i nadležna županijska tijela; obavlja inspekcijsko nadzor nad lokalnim, nerazvrstanim-nekategoriziranim cestama; podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i Općinskog načelnika; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i šefa Odjela.

03. Opis poslova:

radi na pripremi i izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća kao i izmjene i dopune istih; izrađuje nacrte i prijedloge akata čiji su predlagači službe za upravu i radna tijela Općinskog vijeća, te pomaže Službama za upravu kod izrade normativnih akata; pomaže pri stručnim i administrativnim poslovima pripreme sjednica Općinskog vijeća; prati donošenje i izmjene općinskih propisa; vodi zapisnik sa sastanka Kolegija Općinskog vijeća, kao i radnih tijela Općinskog vijeća, te od službi za upravu preuzima tražene izvještaje, analize, informacije i slično; radi na pripremi analiza, izvještaja za Općinsko vijeće; radi na pripremi  i izradi prijedloga godišnjeg izvještaja o radu i programu rada Općinskog vijeća; odgovoran je za zakonito i ažurno vođenje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika vijeća.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Grude i to:

za poziciju 01:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja  poljoprivredne  ili agronomske struke,

- položen ispit za državne službenike;

- jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe;

- poznavanje rada na računalu.

za poziciju 02:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja građevinske struke,

- položen ispit za državne službenike,

- tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,

- poznavanje rada na računalu.

za poziciju 03:

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja pravne struke,

- položen ispit za državne službenike,

- tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,

- poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za poziciju broj 01, 02 i 03:

  1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
  2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
  3. (Samo za poziciju broj: 01) - kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa  Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:

-  dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenik,

-  dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,

-  dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika,

  1. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
  2. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računalu
  1. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Općini Grude“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Ponedjeljak, 16 Lipanj 2014 12:22

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

17. 05. 2014 godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b

Datum polaganja

26. 06. 2014.

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

16. 06. 2014.  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.


 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Utorak, 27 Svibanj 2014 13:26

SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽZH

Objava

natječaja

Glasilo/štampa

„Večernji list“, „Dnevni list“

Datum

pozicija 01   17. 4. 2014.

Broj pozicije

Naziv radnog mjesta

01.

Stručni suradnik za odnose s javnošću u Kabinetu ministra - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

 

Ustanova

Povjerenstvo za državnu službu ŽZH

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg

Datum polaganja

11. 6. 2014. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

Pozicija - 01 u 10:00 sati

Datum objave na web-u

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 

 

 

 

 

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Subota, 17 Svibanj 2014 13:53

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

01. travnja 2014 godine.

01.

1. Županijsko urbanističko-građevinski inspektor

2. Županijski inspektor za ceste

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

02. 06. 2014. godine – ponedjeljak

Vrijeme polaganja

Pozicija 1. u 11,00 sati

Pozicija 2. u 13,00 sati

Datum objave na web-u

16. 05. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 17 Svibanj 2014 13:50
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, a na Zahtjev Uprave za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke
 
Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 17 Svibanj 2014 13:43
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, a na Zahtjev Uprave za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za civilnu zaštitu Županije Zapadnohercegovačke
 
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Četvrtak, 15 Svibanj 2014 11:56
SPISAK KANDIDATA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU
STRUČNOG ISPITA
Naziv tijela MINISTARSTVU FINANCIJA ŽZH
Objava
natječaja Glasilo/štampa „Večernji list“, „Dnevni list“
Datum pozicija 01   01.04.2014
Broj pozicije Naziv radnog mjesta
01. Stručni suradnik za dug, zaduživanje, jamstvo i potraživanja
Mjesto polaganja
Ustanova Povjerenstvo za državnu službu ŽZH
Ulica i broj Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg
Datum polaganja 27. 05. 2014 godine – utorak
Vrijeme polaganja Pozicija - 01 u 10:00 sati,
Datum objave na web-u
NAPOMENA: Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.
Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.
U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Četvrtak, 15 Svibanj 2014 07:56

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

17. 4. 2014. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

26. 5. 2014

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

15. 5. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Ponedjeljak, 05 Svibanj 2014 07:09

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

1. MINISTARSTVO FINANCIJA ŽZH

2. UPRAVA ZA INPEKCIJSKE POSLOVE ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

01. 04. 2014. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

14. 05. 2014.

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

05. 05. 2014.  godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
Četvrtak, 17 Travanj 2014 08:25
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINETU MINISTRA - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Srijeda, 16 Travanj 2014 11:50

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo gospodarstva ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

12. veljače 2014 godine.

01.

1. Stručni suradnik za stočarstvo, na određeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

28. 4. 2014. godine – ponedjeljak

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

16. 4. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Četvrtak, 03 Travanj 2014 13:26

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Ministarstvo gospodarstva ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

25. 2. 2014. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

11. 4. 2014.

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

3. 4. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 01 Travanj 2014 13:41

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovaćke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 01 Travanj 2014 13:37

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 25 Veljača 2014 07:55
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita
Petak, 07 Veljača 2014 08:09

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo gospodarstva ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

15. siječnja 2014 godine.

01.

1. Pomoćnik ministra za vodno gospodarstvo

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

18. 2. 2014. godine – utorak

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

7. 2. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 15 Siječanj 2014 07:35
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Srijeda, 08 Siječanj 2014 12:42

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Ljubuški

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

13. studenog 2013 godine.

01.

02.

1. Stručni suradnik za javne nabavke i razvojne projekte - 1 (jedan) izvršitelj

2. Stručni suradnik za stambeno-komunalnu infrastrukturu - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

17. 01. 2014. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

pozicija 2.    13,00sati

Datum objave na web-u

08. 01. 2014. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 13 Prosinac 2013 11:35

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

OPĆINA LJUBUŠKI

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

13.11.2013. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

23. 12. 2013.

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

13. 12. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita
Četvrtak, 14 Studeni 2013 14:37

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općinski sud u Ljubuškom

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

13.9.2013

01.

Stručni savjetnik za materijalno – financijske poslove

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

22. 11. 2013. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

Datum objave na web-u

14. 11. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 

 
Obavijest o odgodi polaganja stručnog ispita
Srijeda, 13 Studeni 2013 13:29
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Široki Brijeg, 13. studenog 2013.
OBAVIJEST
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Srijeda, 13 Studeni 2013 07:39

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Ured za zakonodavstvo Vlade ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

„Dnevni i Večernji list“

Datum

16. listopada  2013. godine

01.

1. Stručni savjetnik za normativno pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b

Datum polaganja

20. 11. 2013. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

Datum objave na web-u

12. 11. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom tijelu uprave općine Ljubuški
Srijeda, 13 Studeni 2013 07:36

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Ljubuški objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom tijelu uprave općine Ljubuški

 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita
Utorak, 05 Studeni 2013 13:31

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općinski sud u Ljubuškom

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

13. 9. 2013.

01.

Stručni savjetnik za materijalno – financijske poslove

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

14. 11. 2013. godine – četvrtak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

Datum objave na web-u

05. 11. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA
Ponedjeljak, 21 Listopad 2013 07:52

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Široki Brijeg

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

10. 9. 2013.

01.

02.

1. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA - 1 (jedan) izvršitelj

2. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA - 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b

Datum polaganja

29. 10. 2013. godine – utorak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   12,00 sati

pozicija 2.    10,00sati

Datum objave na web-u

21. 10. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 18 Listopad 2013 12:37

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Općinski sud Ljubuški

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

13.9.2013. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

25. 10. 2013.

Vrijeme polaganja

11,00 sati

Datum objave na web-u

18. 10.2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 16 Listopad 2013 06:44

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, a na Zahtjev Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke

 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita
Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 07:17

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUĆNOG ISPITA

Naziv tijela

Općina Grude

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

27.8.2013

01.

02.

Viši stručni suradnik za ruralni razvoj i EU projekte

Stručni suradnik za malo o i srednja poduzetništvo

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

11. 10. 2013. godine – petak

Vrijeme polaganja

pozicija 1.   10,00 sati

pozicija 2.    12,00sati

Datum objave na web-u

07. 10. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA OPĆEG ZNANJA
Petak, 04 Listopad 2013 07:57

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Općina Široki Brijeg

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

10. rujna 2013 godine.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

15. 10. 2013.

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

4. 10. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti ispitu općeg znanja
Utorak, 24 Rujan 2013 12:12

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv tijela

Općina Grude

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

27. kolovoza 2013 godine.

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

3. 10. 2013.

Vrijeme polaganja

11.00 sati

Datum objave na web-u

24. 9. 2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Ljubuškom
Petak, 13 Rujan 2013 06:46
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općinskog suda u Ljubuškom objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Ljubuškom
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 13 Rujan 2013 06:41
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 I 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika VII stupnja stručne spreme u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:15/09), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Ministarstvu gospodarstva
Županije Zapadnohercegovačke
 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Široki Brijeg
Utorak, 10 Rujan 2013 06:25
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Široki Brijeg objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Široki Brijeg
1. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA - 1 (jedan) izvršitelj
2. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA - 1 (jedan) izvršitelj
 
Obavijest kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju stručnog ispita
Četvrtak, 05 Rujan 2013 14:08

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUĆNOG ISPITA

Naziv tijela

Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

21.7.2013. godine

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

17. 9. 2013.

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

5. 9..2013. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu Općine Grude
Utorak, 27 Kolovoz 2013 08:09
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu


Na temelju  članka 27., a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu Općine Grude
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 » > Kraj >>

Stranica 4 od 6