banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 16 Kolovoz 2017 07:20
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
1. POMOĆNIK MINISTRA ZA OPĆE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
- neposredno rukovodi sektorom i organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora;
- raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu obavljanja poslova;
- osigurava zakonito, pravodobno i pravilno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti sektora;
- redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi o obavljanja poslova iz nadležnosti sektora;
- predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga sektora;
- obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora;
- izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra;
- objedinjuje i predlaže proračun;
- predlaže i prati investicijske programe iz djelokruga Ministarstva;
- daje poticaje i sudjeluje u izradi propisa, analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga Ministarstva;
- daje poticaj za sazivanje stručnog kolegija i sudjeluje u njegovom radu;
- odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u sektoru;
- po potrebi  sudjeluje u provedbi postupaka izvršenja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS/VII. stupanj, odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne ili ekonomske struke
- položen ispit za državne službenike,
- najmanje pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.