banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije
Srijeda, 02 Kolovoz 2017 10:15
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije
1. RAVNATELJ UREDA VLADE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE  - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
- izravno rukovodi i upravlja Uredom za Eu integracije;
- organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Ureda;
- donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ili drugim propisima ovlašten;
- odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa zaposlenih u Uredu;
- ostvaruje suradnju  između Ureda i drugih tijela izvršne, zakonodavne vlasti i drugih institucija , a sukladno zakonima, drugim propisima i općim aktima;
-
- ostvaruje suradnju s EU i međunarodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu i sudjeluje u radu radnih tijela u ime Županije Zapadnohercegovačke;
- na Zahtjev Vlade Županije priprema informacije i izvješća;
- priprema Program rada  i Izvješća o radu iz djelokruga Ureda;
- odgovoran je zakonito korištenje financijskih i materijalnih resursa i upravljanje ljudskim resursima;
- predstavlja Ured za EU integracije u zemlji i inozemstvu;
- poduzima i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz područja nadležnosti Ureda;
- obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ureda.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i to:
- VSS,VII stupanj odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova,drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, tehničke ili društvene struke- filozofski ili politički smjer,
- 7 /sedam) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme;
-  položen ispit za državnog službenika i
-  poznavanje rada na računaru i
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu razine B2 jezične komponente prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uvjerenje/certifikat ili potvrda o aktivnom znanju stranog jezika, razina B2 jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, izdano od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira nalazi li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje,
- Diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesor stranog jezika, prevoditelj, i sl.),
- Diploma završenog fakulteta ili stečenog znanstvenog zvanja u inozemstvu ili dvojna diploma stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili djelomično završeno na stranom jeziku.
6. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za Europske integracije“
NE OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.