banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 26 Srpanj 2017 07:40
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke
1. SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
Obavlja poslove koji se odnose na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Skupštine i Stručne službe; obavlja poslove vezane za informiranje javnosti o poslovima, zadaćama, rezultatima i radu Skupštine; priprema istupe predsjednika, dopredsjednika Skupštine u javnosti; sudjeluje u organiziranju press-konferencija, kontaktira s odgovornim osobama u medijima u cilju plasiranja priloga sukladno zakonskim ovlastima; sudjeluje u izradi biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala; osigurava suradnju s vladinim uredima i s drugim županijskim tijelima u oblasti informiranja; obavlja i druge poslove koji se odnose na njegovo radno mjesto a odredi ih tajnik Skupštine i pomoćnik tajnika.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i to:
-VSS/ VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne struke, fakultet političkih nauka ili javnih medija
- najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- položen ispit za državne službenike,
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državne službenike,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa  Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
- dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika ii
6. uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidat koji je položio stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati biti će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.