banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
Utorak, 06 Lipanj 2017 07:10
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
1. TAJNIK JEDINSTVENOG TIJELA UPRAVE - 1(jedan) izvršitelj
2. POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKO-PRAVNE I KATASTARSKE POSLOVE – 1 (jedan) izvršitelj
3. POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE– 1 (jedan) izvršitelj
4. POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA STAMBENO-KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE– 1 (jedan) izvršitelj
5. POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA CIVILNU- PROTUPOŽARNU ZAŠTITU – 1 (jedan) izvršitelj
6. POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA – 1 (jedan) izvršitelj
7. STRUČNI SAVJETNIK ZA GEODETSKE POSLOVE– 1 (jedan) izvršitelj
8. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNU I CESTOVNU INFRASTRUKTURU -1 (jedan) izvršitelj
9. STRUČNI SURADNIK - ARHIVAR-1 (jedan) izvršitelj
10. STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S MJESNIM ZAJEDNICAMA -1 (jedan) izvršitelj
11. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE-1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
Obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Jedinstvenog tijela uprave,
koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica koje postoje u tijelu uprave općine, priprema akte koje donosi Općinski načelnik, obavlja pravno-tehničku obradu akata, zaključaka , rješenja i odluka i brine o dostavljanju istih odgovarajućim subjektima, osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika, upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju Jedinstvenim tijelom uprave, u suradnji s pomoćnicima načelnika objedinjava prijedlog programa rada Jedinstvenog tijela uprave i dostavlja ga Općinskom načelniku na nadležni postupak, objedinjava izvještaje, informacije i druge materijale iz nadležnosti jedinstvenog tijela uprave koje izrađuju pomoćnici načelnika u pitanjima iz nadležnosti službi kojima rukovode i te materijale dostavlja Općinskom načelniku, odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, brine se i blagovremenoj dostavi materijala koje Jedinstveno tijelo uprave dostavlja Općinskom vijeću i drugim tijelima , poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ostvaruje u dogovoru sa rukovoditeljima općinskih službi za upravu i stručnih službi, a oni su dužni postupiti utvrđenom dogovoru, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i koje mu odredi Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.
02. Opis poslova
Rukovodi i koordinira radom  u Službi, prima i pregleda poštu, daje upute državnim službenicima i namještenicima, koordinira i prati izvršenje danih poslova i zadataka, predlaže godišnji plan rada Službe i odgovara za odgovara za realizaciju plana rada, priprema izvješće o radu Službe, priprema plan korištenja godišnjih odmora,potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika, ostvaruje suradnju s predstavnicima međunarodne zajednice i nevladinog sektora po pitanjima iz djelokruga rada Službe, utvrđuje konačne tekstove Odluka, analiza i izvješća iz nadležnosti Službe, prati propise i brine se  izvršenju županijskih i federalnih zakona, te odluka Općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i efikasno izvršenje poslova, podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku, obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
03. Opis poslova
Rukovodi i koordinira radom  u Službi, prima i pregleda poštu, daje upute, koordinira i prati izvršenje poslova, potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ga ovlasti općinski načelnik, ostvaruje suradnju s višim razinama vlasti, nevladinim sektorom i međunarodnim predstavnicima, a po pitanjima iz nadležnosti Službe, prati propise i brine o provođenju i izvršenju Zakona, odgovoran je za zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova, utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika u Službi,  podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku, obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
04. Opis poslova
Rukovodi i koordinira radom  u Službi, potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ga ovlasti Općinski načelnik, izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu Službe, priprema prijedlog proračuna za realizaciju planiranih aktivnosti iz nadležnosti službe, planira i utvrđuje potrebe za materijalno tehničkim sredstvima Službe, prima, pregledava zadužene predmete, daje upute i prati izvršenje poslova, predlaže Općinskom načelniku ocjenu rada zaposlenika tijela uprave kojim rukovodi, prisustvuje sjednicama kolegija i sjednicama Općinskog vijeća, ostvaruje suradnju s višim razinama vlasti, nevladinim sektorom i međunarodnim predstavnicima, a po pitanjima iz nadležnosti Službe, prati propise i brine se o provođenju i izvršavanju zakona, odgovoran je za zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova, predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonita rada službenika i namještenika, surađuje s ostalim službama za upravu po pitanjima iz djelokruga Službe, podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku, obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
05. Opis poslova
Rukovodi i koordinira radom  u Službi, organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; daje upute djelatnicima Službe te prati izvršavanje zadanih zadataka, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ga ovlasti Općinski načelnik; ostvaruje suradnju po pitanjima iz djelokruga rada Službe; utvrđuje konačne tekstove  Odluka, analiza i izvješća iz nadležnosti službe; prati propise i brine se o izvršenju zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; priprema plan korištenja godišnjeg odmora; utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika; podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
06. Opis poslova
Rukovodi i koordinira radom Službe; organizira i nadzire izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu obavljanja poslova; koordinira rad u vršenju poslova iz nadležnosti Službe, Općinskih službi i Službe Općinskog vijeća; prati i realizira odluke  i zaključke Općinskog vijeća koje se odnose na obveze Općinskog načelnika; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza i izvješća iz nadležnosti Službe; obavlja stručne i organizacijske poslove za potrebe protokolarnih aktivnosti, prijemu domaćih i stranih delegacija; prati propise i brine se o blagovremenoj primjeni izvršenja županijskih i federalnih zakona i odluka Općinskog vijeća, koje se odnose obveze Općinskog načelnika; uspostavlja suradnju sa županijskim, federalnim, međunarodnim institucijama, organizacijama i drugim subjektima, utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika u Službi; odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova; podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.
07. Opis poslova
Obavlja poslove analize, izvješća, informacija iz oblasti geodetskih poslova, katastra nekretnina i komunalnih uređaja; radi na vektorizaciji i geo-referenciranju katastarskih planova; vrši održavanje katastra komunalnih uređaja i nekretnina na digitalnom modelu; obavlja poslove provođenja najsloženijih promjena u katastarskom operatu; obavlja složenija geodetska mjerenja i obradu podataka za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i rješavanja imovinsko-pravnih poslova; sudjeluje u izradi projektnih zadataka za potrebe općinskog tijela uprave; provodi politiku i izvršava zakone  i druge propise, i sa tim utvrđuje stanje u oblasti katastra zemljišta, katastra nekretnina i komunalnih uređaja; obavlja poslove uspostavljanja, izrade i održavanja premjera katastra zemljišta, katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja, te postavljanje i održavanje geodetskog premjera; obavlja stručne radnje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, arondacije, komasacije i drugih agrotehničkih mjera, te vrši parcelizaciju zemljišta; obavlja poslove mjerničkog vještačenja u sudskim postupcima ako je određen za sudskog vještaka ili ako vještačenje zatraži sud službenim putem os Službe; obavlja i druge geodetske poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje mu odredi rukovoditelj Službe i za svoj rad istom odgovara.
08. Opis poslova
Utvrđuje stanje u oblasti komunalne i cestovne infrastrukture; daje stručna mišljenja u oblasti komunalne i cestovne infrastrukture; radi na pripremi i provedbi općinskih projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje objekata komunalne i cestovne infrastrukture; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne i cestovne infrastrukture; obavlja nadzor i analizira implementaciju projekata komunalne i cestovne infrastrukture; prati realizaciju prema tehničkoj dokumentaciji i  prema projektnim indikatorima; sudjeluje sa službenikom za javne nabave u pripremi tenderske dokumentacije za projekte iz svoje nadležnosti; odgovara za pripremu tenderske tehničke dokumentacije u postupku javnih nabava za potrebe projekata komunalne i cestovne infrastrukture; koordinira izvođenje i vrši tehnički nadzor nad izvođenjem radova; vrši stručni nadzor nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje upravnih i stručnih poslova iz oblasti komunalne i cestovne infrastrukture; kreira i ažurira bazu podataka za potrebe razvoja komunalne i cestovne infrastrukture; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.
09. Opis poslova
Zaprima pismohransku građu tijela uprave i Općinskog vijeća; vodi propisane evidencije o dokumentaciji; vrši kontrolu sadržaja kod prijema pismohranske građe; završene predmete slaže po godinama, kvalifikacijama, brojevima; vrši razvođenje predmeta u odgovarajuće evidencije; vodi arhivsku knjigu; vrši izdvajanje dokumentacije prema rokovima čuvanja; po zahtjevu službi i građana dostavlja i uručuje predmete i drugu dokumentaciju; daje inicijativu za uništavanje spisa čiji je rok istekao kao i za odgovarajuće čuvanje registraturske građe; odlaže predmete i dokumentaciju u određene prostorije i police; vrši elektronsko arhiviranje; izrađuje analitičke i druge materijale sukladno propisima iz ove oblasti (tipska izvješća, redovne i periodične informacije i sl.); odgovoran je za praćenje i primjenu zakona i drugih propisa iz svoje oblasti; odgovoran je za zakonito i ažurno vršenje poslova ; podnosi mjesečna izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom je odgovoran.
10. Opis poslova
Neposredno planira, prati i usmjerava aktivnosti u mjesnim zajednicama u koordinaciji s predsjednikom Vijeća mjesne zajednice; samostalno i preko predsjednika Vijeća mjesnih zajednica osigurava izvršenje stručnih, administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesnih zajednica, te u slučaju potrebe kontaktira s drugim općinskim službama  i povjerenstvima, javnim poduzećima i drugim ustanovama; osigurava javnost rada mjesnih zajednica kao i blagovremeno informiranje građana; osigurava prikupljanje i drugih statističkih podataka; pruža stručnu i svaku drugu pomoć mjesnim zajednicama; pruža pomoć u provođenju određenih aktivnosti u mjesnim zajednicama, organiziranju određenih manifestacija kao i u izradi zahtjeva za koordiniranje određenih projekata; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje mu odredi šef Odsjeka i za svoj rad je istom odgovoran.
11. Opis poslova
Prati propise iz djelokruga Službe i utvrđuje usklađenost općih i drugih akata sa zakonskim i pod zakonskim propisima, te Statutom; vrši izradu i stručnu obradu propisa i općih akata, daje mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima propisa, te stručno- pravnu obradu svih općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinski načelnik,kao i one koje Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću; vodi evidenciju općinskih propisa; izrađuje, pregledava i kontrolira dokumentaciju prije potpisivanja od strane Općinskog načelnika, te ukazuje na eventualne pravne i materijale nedostatke; prati propise i obavlja sve poslove vezane za ljudske resurse, odnosno utvrđuje prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u općinskom tijelu uprave; izrađuje prijedloge rješenja iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika; izrađuje nacrte rješenja i drugih akata u postupku prijema i raspoređivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, kao i ostvarivanja prava  iz radnog odnosa, sudjeluje u pripremi materijala u svezi raspisivanja natječaja za popunjavanje radnih mjesta, stručnih mišljenja o primjeni propisa i općih akata iz područja radnih odnosa; sudjeluje u izradi godišnjeg plana obuke i vodi evidenciju o edukaciji državnih službenika i namještenika; vodi brigu o personalnim dosjeima uposlenih i vrši ažuriranje podataka iz dosjea; prati i analizira poštivanje radnog vremena zaposlenih u tijelu uprave, na temelju izvješća elektronskog sustava evidencije radnog vremena; sudjeluje u provedbi postupka zbog povrede službene dužnosti službenika i namještenika; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu,obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi rukovoditelj Službe i za svoj rad istom odgovara.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:
Za poziciju 01:
- VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
- najmanje šest (6) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 02:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika  i
poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 03:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne ili ekonomske struke,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen  ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 04:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, građevinske, arhitektonske ili prometne struke,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 05:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, građevinske, agronomske ili prometne struke,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 06:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke ili socijalnog rada,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 07:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja geodetske struke,
- najmanje tri (3) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 08:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog. (koji se vrednije s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske ili arhitektonske struke,
- najmanje dvije (2) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 09:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 10:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke ili filozovski fakultet
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
Za poziciju 11:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- položen ispit za državnog službenika i
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:
- dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
- dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih i ostalih državnih službenika u Jedinstvenom općinskom  tijelu uprave općine Ljubuški“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.