banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 08 Ožujak 2017 07:49
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
01. Opis poslova:
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog računa, te sve vrste analiza i informacija iz oblasti računovodstvenih i materijalno financijskih poslova,
- izrada i procjena godišnjeg plana financijskih sredstava, kao i izradu i procjenu dokumenata okvirnog proračuna – DOP, te drugih procedura,
- prati i izvršava financijski plan, kontrolira način plaćanja u oblasti materijalno financijskih poslova, te prati korištenje proračunskih sredstava,
- ostvaruje suradnju s Ministarstvom pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, te Ministarstvom financija, prima upute, objašnjenja, sugestije i provodi zaključke  u oblasti plaćanja, računovodstva i izvješća,
- prati stanje na pojedinim ekonomskim kodovima, usmjerava i surađuje s riznicom u eventualnim korekcijama po ekonomskim kodovima, te ovisno o nastalih potreba vrši procjene, pregleda i kontrolira unos podataka, prijenose nastalih obveza vezanih za riznični način poslovanja,
- vrši obračun plaća, naknada putnih troškova, poreznih obveza i javnih nabavki, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
- izvršava novčana primanja i izdatke blagajne, te kontrolira pravilno trošenje gotovinskih sredstava koja se isplaćuju preko blagajne,
- sastavlja blagajničke izvještaje,
- vodi pomoćne blagajničke izvještaje za tužiteljstvo i odgovara za zakonito i blagovremeno vođenje knjigovodstvenih evidencija,
- kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata plaćanja i dostavlja ih na potpis ovlaštenim osobama,
- obavlja i druge poslove po  nalogu glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tajnika tužiteljstva.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme diplomirani ekonomist, odnosno završeno visoko obrazovanje  najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova ekonomske struke,
- položen ispit za državnog službenika,
- posjedovanje certifikata računovođe, ili naknadno stjecanje certifikata računovođe za vrijeme vršenja službe u roku od 1 (jedne) godine
- najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
3. Dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
4. Dokaz o posjedovanju certifikata računovođe
5. Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.