banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 14 Veljača 2017 07:36
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,u ime Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
1. POMOĆNIK RAVNATELJA UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZA OPERATIVNI CENTAR - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
- Organizira proces rada i rukovodi radom djelatnika sektora, pruža stručnu pomoć i daje upute za rad;
- vrši poslove koji se odnose na programiranje i planiranje razvoja, opremljenosti, obučenosti, uvježbanosti i osposobljenosti sektora za rad i djelovanje u svim uvjetima;
- ostvaruje stalan uvid u ispravnost, funkcioniranje i rad sustava motrenja i uzbunjivanja na teritoriju Županije Zapadnohercegovačke;
- predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga za planove obnove, planove za izvanredne prilike kao i druge planove iz djelokruga sektora;
- priprema materijale za izvođenje vježbe, kao i drugih oblika obuke pripadnika ŽOC-a CZ Županije i Općina i sudjeluje u izradi istih;
- priprema i prati realizaciju nastalih planova i programa obuke i osposobljavanja pripadnika ŽOC-a CZ i predlaže za njihovu realizaciju;
- ostvaruje suradnju s nadležnim organizacijama i službama Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, a u cilju koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti odjela ŽOC-a CZ i unapređenja metoda i sadržaja rada;
- za svoj rad odgovara ravnatelju Uprave civilne zaštite
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave  civilne zaštite i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, pravne, ekonomske, zaštite na radu, strojarske ili građevinske struke,
-  najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme;
-  položen ispit za državnog službenika i
-  poznavanje rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  rukovodećeg državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.