banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 10 Veljača 2017 13:31
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa  Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa  Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA KULTURNO POVIJESNU BAŠTINU u Sektoru za kulturi i kulturno povijesnu baštinu Odsjek za kulturno povijesnu baštinu  - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
01. Opis poslova:
- uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije kulturno povijesnih dobara koji uživaju zaštitu;
- predlaže poduzimanje mjera koje su potrebne kako bi se onemogućilo trajno iznošenje kulturno povijesnih dobara i ograničenje njihova iznošenja iz Županije;
- uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidenciju muzejskih, galerijskih i arhivskih ustanova;
- sudjeluje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata kao i u pripremanju izmjena i dopuna tih propisa iz područja kulturno povijesne baštine;
- prati važeće propise koji su mu potrebni za obavljanje poslova;
- obavlja poslove u postupku po javnom natječaju ili javnom pozivu za sufinanciranje projekata iz područja kulture iz županijskog proračuna i odgovoran je za zakonit rad i provođenje tog postupka;
- obavlja i druge poslove po nalogu ministra i pomoćnika ministra a kulturu i kulturo  povijesnu baštinu i načelnika Odsjeka za kulturno povijesnu baštinu.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS, VII/1 stupanj stručne spreme  odnosno  završen prvi, drugi ili treći ciklus visokog obrazovanje  Bolonjskog sustava studiranja iz područja likovne umjetnosti, povijesti ili arheologije,
-  položen ispit za državne službenike,
-  jednu godinu  radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. uvjerenje /certifikat o poznavanju rada na računalu i
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli sedmi stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa  Bolonjskog sustava studiranja dužni su dostaviti i:
-  dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenik,
-  dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
-  dokaz o položenom stručnom  ispitu za namještenika i
6. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa  Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.