banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 27 Siječanj 2017 14:20
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,u ime Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
1. INSPEKTOR ZA CIVILNU ZAŠTITU- 1 (jedan) izvršitelj
Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
Vrši neposredan inspekcijski nadzor u Županiji i općinama/gradu u pogledu primjene Zakona o zaštiti i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), i pod zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona i općih akata, u odnosu na slijedeća pitanja:
- jesu li izrađeni i doneseni procjena ugroženosti, program i plan zaštite i spašavanja grada i općine, te je li utemeljena općinska ili gradska služba za poslove civilne zaštite sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju;
- jesu li utemeljeni općinski stožeri civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i specijalizirane postrojbe civilne zaštite u suglasju s propisima;
- provode li se u okviru redovne djelatnosti nadležnih tijela planirane preventivne mjere zaštite i spašavanja;
- jesu li imenovani povjerenici civilne zaštite i je li izvršena popuna ljudstvom službi i postrojbi civilne zaštite;
- jesu li planirana i osigurana materijalno-tehnička sredstva potrebita za rad službi, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, kao i županijskog i općinskog/gradskih stožera civilne zaštite;
- organiziraju li se i provode pripreme civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja u pravnim osobama koje su navedene u članku 32. Zakona o zaštiti i spašavanju;
- jesu li pravilno planirana financijska sredstva namijenjena za civilnu zaštitu, odnosno za zaštitu i spašavanje i koriste li se zakonito;
- sudjeluje u izradi planskih dokumenata;
Sudjeluje u organiziranju obuke županijskih i općinskih/gradskih stožera civilne zaštite i županijskih i općinskih/gradskih operativnih centara;
- vrši inspekcijski nadzor u odnosu na izradu i donošenje propisa koji se odnose na zaštitu i spašavanje u Županiji i općinama/gradu i pravnim osobama: Procjena ugroženosti, Program razvoja i Plan zaštite i spašavanja i drugih pod zakonskih akata;
Vrši inspekcijski nadzor u odnosu na sva druga  pitanja, koja se odnose na zaštitu i spašavanje.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave  civilne zaštite i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, pravne, ekonomske, strojarske, građevinske, tehnološke ili poljoprivredne struke,
-  najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS;
-  položen ispit za državnog službenika i
-  poznavanje rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.