banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Srijeda, 14 Prosinac 2016 12:50
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
1. ŠEF ODSJEKA ZA JAVNE NABAVE U SEKTORU POTPORE - 1 (jedan) izvršitelj
Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
Neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; neposredno provodi odredbe Zakona o javnim nabavama; izrađuje prijedlog godišnjeg plana javne nabave; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i rebalansa proračuna u svezi s izradom plana javnih nabava; vrši istraživanje tržišta, sudjeluje u pripremi i provedbi procedure javnih nabava roba, usluga i radova, sudjeluje u izradi tenderske dokumentacije i izradi ugovora za nabavu i prati realizaciju zaključenih ugovora, izrađuje prijedlog cjenika za usluge koje pruža Ministarstvo pravnim i fizičkim osobama; daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; izrađuje prijedlog plana rada i izvješća o radu Odsjeka; sačinjava nacrt  analitičko- informativnih materijala iz nadležnosti odsjeka; izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra  o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka; problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i9 predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po naloga pomoćnika ministra u svezi obavljanja poslova iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje prijedlog ocjene rada za uposlenike u Odsjeku sukladno propisima i uputama pomoćnika ministra; uredno vodi evidenciju o poštivanju radnog vremena uposlenika Odsjeka te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:
- VSS diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova),  drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja ekonomske ili pravne struke.
- četiri godine radnog staža nakon stjecanja VSS,
- poznavanje rada na računaru i
- položen ispit za državnog službenika.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.