banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
Utorak, 15 Studeni 2016 08:26
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
1. STRUČNI SURADNIK ZA RIZNICU I RAČUNOVODSTVO - 2 (dva) izvršitelja
2. STRUČNI SURADNIK ZA JAVNE NABAVKE I RAZVOJNE PROJEKTE - 2 (dva) izvršitelja i
3. STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKI RAZVOJ – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
Koordinira organizaciju općinsku riznicu; prikuplja, sređuje i obrađuje potrebne podatke za izradu analiza i izvješća; prati provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva i financija; priprema dokumentaciju za knjiženje, vrši zakonsku, računsku, formalnu i logičnu kontrolu dokumentacije; odgovara za vjerodostojnost, istinitost i urednost knjigovodstvenih ispava na osnovu kojih se vrši knjiženje; brine se o rokovima čuvanja knjigovodstvene dokumentacije; sačinjava zahtjeve, dopise, zapisnike i druge pojedinačne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava ili druge vrste poslovne korespondencije; prati evidenciju osnovnih sredstava i surađuje s popisnim komisijama prilikom popisa sredstava i inventara te vrši usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem osnovnih sredstava; vrši kontrolu obračuna amortizacije osnovnih sredstava; odgovoran je za ažurno, točno i potpuno evidentiranje poslovnih promjena u dnevniku i glavnoj knjizi; izrađuje periodična izvješća; sudjeluje u izradi zahtjeva za dodjelu sredstava korisnicima proračuna te priprema potrebne podatke  za izradu Proračuna;podnosi izvješće o svom radu šefu Odjela, obavlja i druge poslove iz nadležnost radnog mjesta koje odredi šef Odjela i za svoj rad odgovara istom.
02. Opis poslova
Priprema i rukovodi procedurom javnih nabavki; priprema i sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke; rukovodi komisijom za javne nabavke; priprema pojedine akte za rad komisije (rješenja, odluke i sl.); odgovoran je za zakonitost rada komisije za javne nabave; priprema ugovore, nakon provedene procedure javne nabave, o izvođenju radova, odnosno vršenju usluga ili isporuci robe za općinsko tijelo uprave i institucije i ustanove koje se financiraju i sufinanciraju iz općinskog proračuna; vodi evidenciju o provedenim procedurama javne nabavke; sudjeluje u realizaciji projekata koje financira općina,više razine vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koji drugi donator; sudjeluje i izradi i provođenju programa razvoja Općine i ostalih strateških dokumenata; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu šefu Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i za svoj rad istom neposredno odgovara.
03. Opis poslova
Radi na pripremi i provedbi općinskih razvojnih projekata; prati objavljene natječaje, prikuplja potrebnu dokumentaciju i kandidira projekte na objavljene natječaje; sudjeluje u realizaciji projekata koje financira općina, više razine vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koji drugi donator; prati realizaciju općinskih razvojnih planova i formira bazu podataka po gospodarskim granama; sudjeluje u izradi programa razvoja Općine; kontaktira i surađuje s međunarodnim institucijama i organizacijama; prati program međudržavne suradnje, programe međunarodnih fondova, a sve u cilju privlačenja sredstava za razvojne projekte Općine; sudjeluje u radu povjerenstva za javne natječaje; sudjeluje u kreiranju, osnivanju i načinima upravljanja poslovnih zona; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu šefu Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i za svoj rad istom neposredno odgovara.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:
Za poziciju 01:
- VSS-VII stupanj, ekonomski fakultet- dipl. oecc odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke,
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit i
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
- VSS-VII stupanj, dipl. građevinski inženjer,  dipl. oecc, dipl. iur., odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske, ekonomske ili pravne struke.
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit i
poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03:
- VSS-VII stupanj, dipl. građevinski inženjer,  dipl. oecc, dipl. iur. ili druga vrsta VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske, ekonomske, pravne ili druge vrste struke.
- jedna godina radnog iskustva,
- položen stručni ispit i
- poznavanje rada na računaru.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:
- dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
- dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika u Jedinstvenom općinskom  tijelu uprave općine Ljubuški“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.