banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu predsjednika Vlade Županije Zapadnohercegovačke
Utorak, 27 Rujan 2016 08:00
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ureda predsjednika Vlade objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Uredu predsjednika  Vlade Županije Zapadnohercegovačke
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAĆENJE I ANALITIKU PRORAČUNA - 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
- izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije o izvršavanju proračuna i druge materijale;
- prati i analizira podatke i dokumente potrebne za proračun i izrađuje potrebnu dokumentaciju,
- prati i analizira izvršenje proračuna po pozicijama s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema,
- sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna, proračunskog korisnika Vlada i predlaže mjere kojima se osigurava provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata,
- sudjeluje u izradi DOP-a,
- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednikaVlade Županije Zapadnohercegovačke i to:
- VSS/ VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja  koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ekonomske struke,
- najmanje dvije godine radnog staža koji je ostvario na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
- položen ispit za državne službenike,
- poznavanje rada na računalu.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državne službenike,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidat koji je položio stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati biti će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Uredu predsjednika Vlade“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.