banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude
Petak, 12 Kolovoz 2016 11:10

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude

  1. STRUČNI SURADNIK ZA  GRAĐANSKA STANJA - MATIČAR - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za opću upravu, branitelje iz domovinskog rata i društvene djelatnosti i

  1. STRUČNI SURADNIKA ZA POSLOVE STATISTIKE - 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Radna mjesta se popunjavaju na određeno vrijeme na jednu godinu

01. Opis poslova:

Obavlja stručnu obradu zahtjeva budućih bračnih partnera u skladu s Obiteljskim zakonom F BiH, utvrđuje postojanje uvjeta za sklapanje braka i obavlja prijem i obradu prijava za sklapanje braka, upoznaje buduće bračne partnere s mogućnošću i načinom uređenja imovinskih odnosa u skladu s Obiteljskim zakonom, određuje rok za sklapanje braka u dogovoru s bračnim partnerima i obavlja svečani čin sklapanja braka,
priprema rješenja za redovni i naknadni upis u matičnu knjigu rođenih, vjenčanih i knjigu državljana, priprema rješenja koja se odnose na građanska stanja prema Zakonu o matičnim knjigama F BiH, a koja su u nadležnosti tijela uprave općine, priprema rješenja za ispravke grešaka koje su upisane u matične knjige, pruža stručnu pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, rukovodi i organizira rad u centru za pružanje usluga građanima (šalter sala), vodi postupaka rada utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama, vodi prvostupanjski postupak u upravnim stvarima, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pomoćnika načelnika.

02. Opis poslova:

Vodi statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po programu statističkih istraživanja od interesa za općinu, izrađuje godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, izrađuje redovni kvartalni i godišnji izvještaj iz oblasti stočarstva (individualni i privatni sektor), izvješćuje zasijanim poljoprivrednim površinama i prinosima u oblasti ratarstva, povrtlarstva i voćarstva, izvješćuje o ukopnoj proizvodnji, provodi i druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja općine, izrada pojedinačnih planova i programa razvoja općine, izrađuje informacije, analize, izvještaje i stručne analitičke materijale iz djelokruga Službe, prikuplja i obrađuje druge statističke podatke značajne za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, surađuje s višim organima prilikom popisa stanovništva i svih ostalih popisa koje viši organi provode, izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, obavlja i druge stručne poslove po nalogu Općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i šefa Odjela.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:

Za pozicije 01:

- VSS -VII stupanj, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke;

-  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne služne nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računalu.

Za poziciju 02:

- VSS -VII stupnja, agronomski, pravni i ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu         studiranja  pravna, ekonomije, agronomije;

--  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne služne nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe;

- poznavanje rada na računalu i

- položen ispit za državnog službenika.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za poziciju broj 01  i 02:

  1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
  2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
  3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
  4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računalu i
  5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:

1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,

2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,

3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude  “

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.