banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 30 Srpanj 2016 07:56
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Na temelju  članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne upravne i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja
Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
1. RAVNATELJ UPRAVE ZA CIVILNE ZAŠTITE - 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova:
- neposredno rukovodi Upravom,
- zastupa i predstavlja Upravu,
- organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave,
- koordinira i usmjerava rad sektora,
- donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,
- odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa,
- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštiteŽupanije  Zapadnohercegovačke, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera,
- sedam (7) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državne službenike
- poznavanje rada na računalu
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)
1. Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
5. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
6. Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računalu,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državne službenike ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,
8. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
9. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
NAPOMENA:
Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.
O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.
Prijave na natječaj s dokazima o  ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provođenje javnih natječaja za popunu rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke sa naznakom za „Javni natječaj za popunu rukovodećeg državnog službenika - ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“.- ne otvaraj, na adresu:ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com). Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Broj: 01-675-4/16-46
Široki Brijeg, 29. srpnja 2016.
Predsjednik
Zdenko Ćosić