banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke
Subota, 30 Srpanj 2016 07:54
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Na temelju  članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne upravne i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja
Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke
1. RAVNATELJ UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova:
- neposredno rukovodi Upravom
- zastupa i predstavlja Upravu,
- organizira obavljanje svih poslova iz djelokruga rada Uprave,
- donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,
- sukladno zakonu i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u državnoj službi,
- saziva i rukovodi radom stručnog kolegija,
- sudjeluje u izradi financijskog plana i završnog računa Uprave,
- obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  Zapadnohercegovačke, i to:
- završen VSS, geodetski fakultet ili pravni fakultet,
- položen stručni upravni ispit,
- sedam (7) godina  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)
1. Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
5. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
6. Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,
7. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
8. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
9. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
NAPOMENA:
Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.
O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.
Prijave na natječaj s dokazima o  ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provedbu javnih natječaja za prijem rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke sa naznakom za „Javni natječaj za popunu rukovodećeg državnog službenika - ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Županije Zapadnohercegovačke“- ne otvaraj, na adresu:ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg
Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Broj: 01-562-11/16-46
Široki Brijeg, 29. srpnja 2016.
Predsjednik
Zdenko Ćosić