banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 29 Srpanj 2016 15:05
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta  državnog  službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U UPRAVI POLICIJE - 1 (jedan) izvršitelj
Radno mjesto  se popunjava na neodređeno vrijeme.
Opis poslova:
Vrši obradu zahtjeva i priloga te priprema nacrte prvostupanjskih rješenja za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, rješava jednostavnije upravne postupke, u prekršajnom postupku zastupa mjerodavno tijelo pred nadležnim sudom, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka, radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme,  za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:
- VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja  pravne struke.
- jedna godina radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe,
- poznavanje rada na računaru i
- položen ispit za državnog službenika.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije):
1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:
1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o  položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik  

Marica Bošnjak dipl. iur.